Bolig-og Planstyrelsen har sendt forslag til Landsplanredegørelse 2022 "Planlægning for grøn strøm til fremtidens Danmark" i høring. Forslaget handler overordnet set om planlægningen for vedvarende energi i Danmark. Høringsfristen er 29. november 2022.

Regeringen og et bredt folketingsflertal indgik 25. juni 2022 Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022. Som en del af aftalen besluttede aftaleparterne, at "(…) sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030." Hvis målsætningen om firedobling af produktionen af sol- og vindenergi på land skal indfries, står særligt kommunerne over for et omfattende planlægningsarbejde.

Hovedpunkter i forslag til Landsplanredegørelse 2022

Forslaget til Landsplanredegørelse 2022 gennemgår:

  • Hovedudfordringerne i forhold til planlægning for vedvarende energi, og
  • planmæssige redskaber, som kommunerne har til rådighed ved udbygningen af vedvarende energi.

Forslaget til Landsplanredegørelse 2022 behandler desuden energiplanlægning i hovedstadsområdet og den fysiske planlægning for vedvarende energi i vores nabolande.

Eksempler på hovedudfordringer ved planlægning for vedvarende energi

Som hovedudfordringer ved planlægning for vedvarende energi nævnes i forslaget til Landsplanlægningsredegørelse 2022 bl.a.:

  • Moderne vindmøller giver nye planmæssige udfordringer, fordi de er markant højere end de eksisterende, ældre vindmøller og kræver større afstand til nærmeste beboelse. Behovet for et større areal ved øget møllehøjde har medført, at det kan blive vanskeligere at finde arealer, der egner sig til opstilling af nye landvindmøller.
  • Power-to-X er risikoanlæg og dermed omfattet af reglerne om risikovirksomheder, herunder krav om sikkerhedsafstand fra en risikovirksomhed. Det medfører særlige planlægningsmæssige udfordringer ved etablering af Power-to-X-anlæg.
  • Placering af store elforbrugende virksomheder – som fx datacenteroperatører, gartnerier, procesindustrier mv. – kan have problemer med at finde tilstrækkelig plads i eksisterende erhvervsområder, eller kan have lokaliseringspræferencer, fx et ønske om en placering i nærheden af større transformeranlæg. Større transformeranlæg er dog typisk placeret uden for byzone, og planlovens landzoneregler kan derfor give anledning til udfordringer.

Eksempler på planmæssige redskaber ved udbygning af vedvarende energi

Forslaget til Landsplanredegørelse 2022 nævner bl.a. følgende eksempler på planmæssige redskaber ved udbygning af vedvarende energi:

  • Kommuneplanstrategien: Kommunalbestyrelsen skal efter planlovens § 23 a offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Kommunalbestyrelsen kan i kommuneplanstrategien fastsætte strategiske mål for udbygningen af den vedvarende energiproduktion og retningslinjer for lokalisering af vedvarende energianlæg.
  • Repowering af eksisterende vindmølleområder: På nogle af de arealer, der egner sig til opstilling af nye landvindmøller, er der i dag allerede etableret vindmøller. Det er derfor en vigtig planlægningsopgave at undersøge muligheden for, om allerede eksisterende vindmølleområder kan genanvendes til nye og højere møller.
  • Multifunktionel arealanvendelse: Der kan være mulighed for samlokalisering af vedvarende energianlæg med andre arealanvendelser. Det gælder fx vedvarende energianlæg på (visse) lavbundsjorder, vedvarende energianlæg på arealer ved motorveje, jernbaner, i støjramte områder o.l. og vedvarende energianlæg som led i biodiversitetstiltag eller landskabspleje.

Horten er dybt specialiseret i rådgivning af kommuner og private aktører indenfor de juridiske discipliner, som Landsplanredegørelsen omtaler, og er engageret i høringsforløbet.

Vil du vide mere?

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner