Fremsættelsen af lovforslag om ændring af bl.a. vandsektorloven er udskudt fra marts til oktober 2023.

Brancheorganisationen DANVA oplyser, at det på et forligsmøde den 30. marts 2023 blev besluttet at udsætte fremsættelsen af lovforslaget til oktober 2023, og at det forventes, at der snart vil blive nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde på en ny løsning.

Vandsektorloven regulerer vandsektorens økonomiske rammer og organisatoriske forhold. Loven omfatter alle kommunalt ejede vandselskaber samt private vandselskaber, som har en årligt debiteret vandmængde på mindst 200.000 m3. Både de kommunale og de private vandselskaber skal enten forsyne eller have til formål at forsyne mindst 10 ejendomme for at være omfattet af loven.

Vandsektorloven indeholder bl.a. regler om fastsættelse af en indtægtsramme for vandselskaber, som årligt debiterer en vandmængde på over 800.000 m3 og om fastsættelse af en regnskabsmæssig kontrolramme for selskaber med en årligt debiteret vandmængde på højest 800.000 m3.

Indtægtsrammerne fastsættes i dag af Forskningssekretariatet, som fastsætter en indtægtsramme for vandforsyningsaktiviteter og en indtægtsramme for spildevandsforsyningsaktiviteter.

Regeringen har oplyst, at det kommende lovforslag har til formål at justere den økonomiske regulering i vandsektoren, og at der med justeringen bl.a. indføres fleksible indtægtsrammer og en forrentningsramme samtidig med, at det økonomiske og kommunale tilsyn styrkes.

Udkast til lovforslag kritiseret af DANVA

Et udkast til lovforslaget blev sendt i høring den 29. juni 2022. Udkastet er blevet kritiseret af DANVA for bl.a. at medføre en endnu mere kompliceret og uigennemskuelig regulering og forhindre udførelsen af samfundsmæssigt hensigtsmæssige investeringer i fx klima- og ressourceudnyttelse pga. manglende omkostningsdækning af vandselskabernes investeringer. Herudover har DANVA kritiseret oplægget til de fremtidige effektiviseringskrav.

På sin hjemmeside oplyser DANVA om udsættelsen.

Over for mediet CleantechWatch, har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet bekræftet, at fremsættelsen af lovforslaget er udskudt til "et senere tidspunkt".

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Karen Sofie Gehl Hove

Advokat