Ny afgørelse fra Forsyningstilsynet fastslår, at et kraftvarmeværks opkrævning af en særlig tarif til nedlukning af kraftvarmeværket ikke havde karakter af en henlæggelse, men at der var tale om en tarif til dækning af faktiske omkostninger, som blev afholdt løbende over året.

Forsyningstilsynet blev bekendt med, at kraftvarmeværket havde indregnet omkostninger til nedlukning i varmeprisen i varmeåret 2022/23, der kunne have karakter af en henlæggelse. Kraftvarmeværket havde i begyndelsen af juli 2022 anmeldt en tarifændring til Forsyningstilsynet – et fast bidrag pr. m2 kaldet ”nedlukningsbidrag”.

Praksis på området

Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 2, at klima-, energi- og forsyningsministeren kan fastsætte nærmere regler om indregning af bl.a. omkostninger til skrotning. Denne bemyndigelse er ikke blevet udnyttet, hvorfor spørgsmål om indregning af skrotnings- og nedlukningsomkostninger bliver afklaret ved administrativ praksis.

Efter den administrative praksis kan skrotningsomkostninger indregnes i varmeprisen som henlæggelser. Baggrunden er, at det kan være urimeligt, at kun de forbrugere, der er tilsluttet anlægget i det sidste produktionsår, skal betale for skrotning og lukning af anlægget. Det er derfor fastsat i praksis, at der kan henlægges til en planlagt hel eller delvis nedlukning af et anlæg i overensstemmelse med de almindelige henlæggelsesregler for varmeprojekter.

Afgørelsens betydning

Forsyningstilsynet fandt i sagen, at der ikke var tale om henlæggelse til fremtidig nedlukning, men indregning af aktuelle faktiske omkostninger. Værket er i gang med at lukke ned. Tilsynet lagde i sin afgørelse vægt på, at omkostningerne blev afholdt løbende til at dække ekstraordinære omkostninger, der i perioden havde relateret sig til nedlukningen. Nedlukningsomkostningerne blev budgetteret ud fra de forventede løbende omkostninger i varmeåret 2022/23. Tariffen skulle således dække de løbende udgifter, der reelt skulle afholdes i det pågældende år, hvorfor der ikke var tale om en henlæggelse.

Ophævelse af henlæggelsesreglerne

Det følger af "Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022", at henlæggelsesreglerne skal ophæves. Ændring af lov om varmeforsyning er på lovprogrammet 2023-24. Med lovændringerne afventer vi, om klima-, energi- og forsyningsministeren vil udnytte bemyndigelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 2 og fastsætte nærmere regler for indregning af omkostninger til skrotning og nedlukning af anlæg, hvis muligheden for at henlægge til disse omkostninger bliver ophævet.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat