Ny politisk aftale af 7. februar 2024 skal sikre udnyttelse af potentialet for fangst og lagring af CO2 (CCS) i forsyningssektoren. Aftalen indebærer, at kommuner får udvidet hjemmel til at bære finansiel risiko for CCS, herunder ved at stille garanti. Varmeaftagernes risiko skal fortsat begrænses, men omkostninger til CCS vil kunne indregnes op til sparede omkostninger til CO2-kvoter samt -afgifter, og overskydende gratiskvoter skal overføres til fangstvirksomheden.

Formålet med aftalen

Forsyningssektoren kan bidrage væsentligt til opfyldelse af Danmarks klimamålsætninger. Aftalen fjerner regulatoriske barrierer og tydeliggør rammevilkårene for CCS i forsyningssektoren. Aftalen skal dermed forbedre kommunale og private forsyningsselskabers mulighed for at byde på CCS-udbuddene i 2024 og 2025. Det er fortsat hensigten, at CCS på sigt vil være markedsbaseret, og at risikoen for, at omkostninger til CCS overvæltes på forbrugerne, minimeres.

De nye rammevilkår

De organisatoriske rammer for kommunale selskaber:

  • Det selskab, som varetager CCS, skal være et selskab med begrænset ansvar.
  • CCS vil kunne ske i samme selskab som (kraft)varmeproduktion. I så fald skal der laves særskilte regnskaber for varmeproduktion og øvrige aktiviteter.
  • Der vil ikke være krav om, at CCS skal have et mindre omfang end (kraft)varmeproduktionen.
  • CCS skal være selskabsmæssigt adskilt fra både kommunen og fjernvarmenet.


De økonomiske rammer for selskaber med CCS:

  • Værdien af sparede omkostninger til CO2-kvoter og -afgifter vil kunne indregnes i varmeprisen med henblik på at finansiere CCS.
  • Overskydende gratis varmekvoter som følge af CCS overføres til fangstvirksomheden i stedet for, at de skal komme varmeforbrugerne til gode. (En sådan overførsel er efter de gældende regler forpligtet ved statslig støttet CCS.)
  • Varme fra CCS reguleres som overskudsvarme.


Kommuners muligheder for at deltage:

  • Kommuner kan bære finansiel risiko i form af indskud af egenkapital og garantistillelse. Der gælder både CCS og anlæg med nær tilknytning til CCS.
  • Kommuner og kommunale selskaber vil få hjemmel til at sælge klimakreditter og CO2 for at finansiere CCS.
  • Kommunale selskaber vil kunne eje helt lokale rørledninger og installationer til midlertidig lagring.

Forventet tidsplan

Der er lagt op til, at aftalen udmøntes i lovgivningen, så forsyningsselskaberne kan byde ind på CCS-udbuddene, der åbner i 2024 og 2025.

I kan finde aftalen om CO2-fangst i forsyningssektoren her: Grøn handling: Ny aftale skal gøre det muligt at fange CO2 fra danskernes affald (kefm.dk)


Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat