Forsyningstilsynet har i juni 2024 truffet afgørelse om, at merudgifter til særlige arkitektoniske løsninger i forbindelse med opførelse af energianlæg kan indregnes i varmepriserne. 

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse i en sag om udgifterne til etablering af I/S Amager Ressourcecenters (ARC) energianlæg "Amager Bakke". Forsyningstilsynet fandt, at merudgifter til særlige arkitektoniske løsninger kan indregnes i varmeprisen. Forsyningstilsynet lagde bl.a. vægt på energianlæggets samfundsøkonomisk betingede bolig- og bynære beliggenhed. Desuden var merudgifterne af beskeden karakter (ca. 4,6 % af energianlæggets samlede anlægssum).

Anlæggets placering

Anlæggets bolig- og bynære placering på Kraftværksvej på Amager vurderedes at være den samfundsøkonomisk bedste og eneste mulige placering med hensyn til afsætning af den producerede energi, planmæssige forhold, transportforhold og miljøpåvirkning fra trafik. Derfor kunne udgifterne som følge af ARC's beslutning om, at anlægget skulle fremstå med høj arkitektonisk værdi og orienteret mod de omliggende områder, anses for nødvendige.

Afgørelsen bygger videre på gældende praksis

Afgørelsen bygger videre på principper udviklet i den administrative praksis: Formodningsreglen og relativitetsprincippet.

Formodningsreglen indebærer, at udgangspunktet for vurderingen er, at omkostninger, som er af en indregningsberettiget art, er nødvendige, medmindre der i sagen er grundlag for at fastslå andet.

Relativitetsprincippet indebærer, at der tages hensyn til, hvorvidt den aktivitet, som udgiften vedrører, kan betragtes som sædvanlig for den pågældende varmeforsyningsvirksomhed. Fx fandt tilsynet i to konkrete sager, at deltagelse i internationale eller europæiske samarbejder var en sædvanlig aktivitet for de pågældende forsyninger. Un-derforstået, at det ikke alene var selve aktiviteten, der var afgørende, men hvorvidt ak-tiviteten havde en naturlig sammenhæng med driften af den pågældende varmeforsyningsvirksomhed henset til virksomhedens størrelse og art. I sagerne blev der desuden lagt vægt på, at udgifterne var beskedne i forhold til virksomhedernes samlede omsætning.

I sagen om Amager Bakke vurderer Forsyningstilsynet konkret, at merudgifter til særlige arkitektoniske løsninger set i forhold til løsninger af mere industriel arkitektur netop med hensyn til energianlæggets placering i et bolig- og bynært område kan indregnes i varmepriserne. Herudover var udgifterne i forhold til den totale anlægssum af beskeden karakter.

Opsamling

Afgørelsen er udtryk for, at merudgifter til særlige arkitektoniske løsninger kan indregnes i varmepriserne, hvis udgifterne henset til det pågældende anlæg, i dette tilfælde anlæggets særlige bolig- og bynære placering, kan anses for nødvendige og i øvrigt er beskedne sammenholdt med anlægssummen og varmeforsyningsvirksomhedens generelle økonomi.

Afgørelsen kan være relevant for andre særlige løsninger, der nødvendiggøres af et anlægs særlige placering, fx klimasikringstiltag i forhold til anlæg placeret tæt ved kysten. Vi vurderer desuden, at en virksomhed fx også vil kunne afholde merudgifter til bæredygtigt byggeri i overensstemmelse med princippet om nødvendige omkostninger.

Læs Forsyningstilsynets afgørelse her

Kontakter

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Renée van Naerssen

Advokat

Emil Oddershede Quaade

Advokatfuldmægtig