Højesteret har i en nyere dom fastslået, at en
aldersbetingelse i tjenestemandspensionsloven for at få udbetalt forhøjet tjenestemandspension ikke var direktivstridig forskelsbehandling på grund af alder eller køn.

En tjenestemand hos Post Danmark A/S fratrådte i en alder af 62 sin stilling. På dette tidspunkt var hendes erhvervsevne nedsat til under en tredjedel. Hun ville derfor have været berettiget til forhøjet pension efter tjenestemands-pensionsloven, hvis hun havde været under 60 år.

I sagen skulle Højesteret derfor blandt andet tage stilling til, om denne aldersbetingelse indebar en forskelsbehandling i strid med beskæftigelsesdirektivet.

Direkte forskelsbehandling, men omfattet af undtagelse

Da retten til pension efter tjenestemandspensionsloven afhang af den pågældendes alder på tidspunktet for afsked, tiltrådte Højesteret, at det som udgangspunkt indebar direkte forskelsbehandling, som defineret i beskæftigelsesdirektivet.

Højesteret udtalte dog, at den konkrete pensionsordning måtte anses for en erhvervstilknyttet social sikringsordning, som direktivet tillader, at medlemsstaterne fastsætter aldersgrænser i, så længe det ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn.

Parterne var under sagen uenige om, hvorvidt dette var tilfældet, herunder om spørgsmålet skulle underkastes en proportionalitetsvurdering. Med henvisning til direktivtekstens ordlyd og praksis fra EU-domstolen, fandt Højesteret, at der ikke skulle foretages en sådan vurdering.

Højesteret fastslog på denne baggrund, at bestemmelsen i tjenestemands-pensionsloven ikke udgjorde forskelsbehandling på grund af køn, eftersom retten til pension – udover aldersbetingelsen – alene afhang af, om den pågældendes erhvervsevne kunne anses for nedsat til en tredjedel, og om afsked fandt sted af denne årsag.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

I overensstemmelse med EU-retten

Højesterets dom er på linje med tidligere retspraksis fra EU-Domstolen i sager om lovgivning om erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger vedrørende alderspension.

Med dommen er det dog slået fast, at aldersbetingelsen i tjenestemands-pensionsloven for at få udbetalt forhøjet tjenestemandspension er i overensstemmelse med EU-retten, da ordningen er omfattet af direktivets undtagelsesbestemmelse.

Læs dommen fra Højesteret: Aldersbetinget pensionsordning ikke direktivstridig

Kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)