Klagenævnet for Udbud har flere gange betonet udbudsbekendtgørelsens vigtighed og slået fast, at fejl i udbudsbekendtgørelse kan føre til annullation af tildelingsbeslutning.

Seneste praksis

Klagenævnet har senest taget stilling til en spørgsmålet i en kendelse af 3. april 2020. Sagen omhandlede en rammeaftale vedrørende hjemmeplejeydelser, som blev udbudt som offentligt udbud efter udbudslovens afsnit III (light-regimet).

Klager fremsatte en række påstande, herunder bl.a., at udbudsbekendtgørelsen ikke indeholdt en beskrivelse af "hovedelementerne i tildelingsproceduren", som det er påkrævet efter udbudslovens § 187, stk. 2, jf. udbudsdirektivets bilag V, del H.

Klager gjorde i denne forbindelse gældende, at den manglende beskrivelse af hovedtrækkene i tildelingsproceduren må sidestilles med en undladelse af at anføre de objektive kriterier for udvælgelsen i udbudsbekendtgørelsen, som førte til annullation i klagenævnet kendelse af 24. juli 2018, Albertslund Tømrer og Snedker A/S mod Hillerød Kommune.

Ordregiver erkendte overtrædelsen, men anførte dog, at undladelsen af at oplyse om hovedelementerne i tildelingsproceduren alene er en formalitet, som ikke kan begrunde annullation.

Klagenævnet annullerede

Ved Klagenævnets behandling af klagers annullationspåstand fandt Klagenævnet, at ordregiver ikke havde godtgjort, at undladelsen af at beskrive "hovedelementerne i tildelingsproceduren" ikke havde haft betydning for, hvilke virksomheder, der valgte at afgive tilbud. Som følge heraf – og under hensyntagen til en anden påstand – annullerede Klagenævnet tildelingsbeslutningen.

En lignende problemstilling blev sat på spidsen i Klagenævnets kendelse af 24. juli 2018, Albertslund Tømrer og Snedker A/S mod Hillerød Kommune, hvor en formel overtrædelse selvstændigt begrundede annullation af tildelingsbeslutning. I dén sag havde ordregiver ikke indsat oplysningerne om hvilke kriterier, der vil blive tillagt vægt ved udvælgelse. Dette, selvom det det følger direkte af udbudslovens § 145, stk. 3, at denne oplysning skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen

Husk det nu

Hensynet bag den strenge tilgang til oplysningerne i udbudsbekendtgørelsen er, at det skal være muligt for potentielle tilbudsgivere at forholde sig til, om udbuddet er interessant alene på baggrund af udbudsbekendtgørelsen.

Det kan således være enden på et i øvrigt lovligt udbud, hvis det måtte vise sig, at ordregiver i forbindelse med udfyldelse af udbudsbekendtgørelsen har undladt – bevidst eller ved en fejl – at udfylde udbudsbekendtgørelsens obligatoriske felter. Ordregivere bør i forbindelse med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelser gennemgå udbudsdirektivets bilag V, hvor oplysninger, der skal angives i bekendtgørelser og meddelelser fremgår.

Det er i denne forbindelse vigtigt at pointere, at de gængse udbudssystemer ikke tager højde for de krav, der fremgår af udbudsreglerne. Ordregivere kan således ikke forlade sig på, at de krævede oplysninger er markeret som obligatoriske i de skemaer, der anvendes på udbudssystemerne.

Om hensynet slår igennem til fulde i relation til oplysningerne om et offentligt udbud efter light-regimet står hen i det uvisse, idet Klagenævnet i kendelse af 3. april 2020 – trods alt – også henviste til en anden (materiel) overtrædelse ved vurderingen af annullationspåstanden.

Kontakt