Den 18. april 2020 vedtog regeringen og en række af Folketingets partier to nye initiativer, der skal hjælpe flere kulturinstitutioner og arrangører af større begivenheder igennem corona-krisen. 

Ekstra sikkerhedsnet til nødlidende kulturinstitutioner og revyer

Der er nu oprettet en nødpulje på 200 mio. kr. særligt målrettet de nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder, der ikke kan gøre brug af de øvrige hjælpepakker.

Nødpuljen ydes til publikumsrettede kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet, der nu vil kunne opnå kompensation for produktionsudgifter til aflyste/udskudte forestillinger mv., dog maksimalt 80 % af udgifterne. Der kan imidlertid opnås yderligere kompensation, hvis institutionerne er meget nødlidende og risikerer at gå konkurs som følge af COVID-19 pandemien.

Nødpuljen sikrer også, at nødlidende revyer og lignende, der ikke er omfattet af den generelle hjælpepakke til arrangementer, kan få kompensation for op til 80 % af de udgifter, som knytter sig til perioden fra 9. marts til 31. august 2020.

For at opnå kompensation er det et krav, at institutionen forinden har taget alle nødvendige og relevante initiativer i brug for at reducere sine omkostninger. Institutionen skal derfor have anvendt sin disponible egenkapital med undtagelse af den del, der vurderes at være nødvendig for den fortsatte drift, og institutionen skal kunne dokumentere, at den videre drift afhænger af et ekstraordinært tilskud fra nødpuljen.

Endelig betyder nødpuljen, at kommunale kulturinstitutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt seks større kommunale koncert- og kulturhuse kan få lønkompensation og kompensation for faste udgifter, hvis de lever op til de kriterier, der følger af de generelle kompensationsordninger.

For at undgå overkompensation kan kompensationen maksimalt udgøre 80 % af indtægtstabet for kompensationsordningen.

Statsinstitutioner og øvrige kommunale institutioner er ikke omfattet af ordningen. Højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitet er heller ikke omfattet af ordningen, da de kompenseres i særskilte ordninger.

Mere hjælp til arrangører af større arrangementer

Mange planlagte koncerter, festivaler og motionsløb må aflyses eller udskydes, som følge af at forbuddet mod større forsamlinger forlænges til og med 31. august 2020.

Der er allerede etableret en kompensationsordning til arrangører af arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller mere end 500 deltagere, såfremt arrangementet henvender sig til risikogrupper ift. COVID-19. Ordningen betyder, at arrangører kan få kompensation for underskud ved arrangementerne.

Ved aftale af 18. april 2020 har regeringen og et flertal i Folketinget besluttet at forlænge kompensationsordningen for arrangementer til og med 31. august 2020. Kompensationsordningen bliver også udvidet, så den dækker arrangementer med mere end 350 deltagere, ligesom flere typer af arrangementer vil blive omfattet.

Ordningen omfatter enkeltstående arrangementer, som er planlagt til at finde sted mindre hyppigt end, eller som finder sted dagligt i en afgrænset periode på op til fire uger. Udvidelsen betyder, at fx turnerende musicals eller lignende bedre kan opnå kompensation.

Kompensationsordningen, der før var målrettet private arrangementer med mindre end 50 % i offentlig driftsstøtte, udvides til også at omfatte kultur- og idrætsarrangementer, der primært er offentligt finansieret.

Udvidelsen af ordningen sker med tilbagevirkende kraft og dækker perioden fra 6. marts til 31. august.

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner