En ændring af vandsektorloven giver mindre vandselskaber mulighed for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering.

Muligheden for at træde ud af vandsektorlovens økonomiske regulering er relevant for forbrugerejede vandselskaber med en debiteret vandmængde på mellem 200.000 m3 og 800.000 m3.

Hvis et vandselskab vælger at træde ud af reguleringen, betyder det, at vandselskabet ikke er underlagt følgende bestemmelser i vandsektorloven:

  • §4 om benchmarking
  • §6a om regnskabsmæssige kontrolrammer
  • §10 om betaling til Forsyningssekretariatet

Udtræden betyder dog ikke, at vandselskabet ikke er omfattet af vandsektorlovens øvrige bestemmelser.

Drikkevandsforsyningsselskabers undtagelse fra skattepligt

Når et drikkevandsforsyningsselskab træder ud af reguleringen, betyder det, ud overundtagelse fra vandsektorlovens økonomiske regulering, at selskabet heller ikke er underlagt skattepligt. Et drikkevandsforsyningsselskab, som ikke længere er skattepligtige, har fortsat mulighed for at udøve tilknyttede aktiviteter. Det skal dog ske i skattepligtige datterselskaber – som fx fjernvarmeværker gør det i dag.

Betingelser og proces for at udtræde af den økonomiske regulering

Som nævnt omfatter de nye regler udelukkende forbrugerejede vandselskaber, hvis debiterede vandmængde ikke overskrider 800.0000 m3. I mange forbrugerejede vandselskaber er kommunen andelshaver, fordi kommunen ejer ejendomme i forsyningsområdet. Det udelukker ikke, at vandselskabet kan udtræde af den økonomiske regulering.

Vandselskabets generalforsamling beslutter, hvorvidt selskabet skal udtræde af den økonomiske regulering. Beslutningen skal træffes efter de samme regler, som gælder for beslutninger om vedtægtsændringer. Bestyrelsen skal give forbrugerne en række informationer om konsekvenserne af udtræden senest 14 dage før generalforsamlingen. De nærmere regler for, hvilke oplysninger forbrugerne skal have, er reguleret i Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber§29 stk. 1.

Når generalforsamlingen har besluttet, at selskabet skal udtræde af den økonomiske regulering, sender vandselskabet en ansøgning om udtræden til Forsyningssekretariatet. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at udtrædelsesbetingelserne er opfyldt, herunder skal følgende indgå:

  • Dokumentation for, at vandselskabet er forbrugerejet.
  • Beslutningsprotokol eller referat fra vandselskabets generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget.
  • Dokumentation for, at vandselskabets forbrugere rettidigt har modtaget oplysninger om konsekvenserne af udtræden, herunder kopi af indkaldelse til generalforsamling, hvor forslag om udtræden blev vedtaget, med bilag vedrørende dette punkt.
  • Redegørelse for, at beslutningen er truffet efter de regler, som gælder for ændring af vandselskabets vedtægter.

Tilladelsen til at træde ud af reguleringen får virkning fra det efterfølgende år. Det betyder, at de selskaber, som søger i 2020, kan træde ud med virkning fra 1. januar 2021.

Genindtræden for det udtagne vandselskab

Et vandselskab, som har valgt at træde ud af den økonomiske regulering, kan altid søge om at blive omfattet af reguleringen igen. Det sker efter samme proces som ved udtræden.

Hvis vandselskabets debiterede vandmængde overstiger 800.000 m3 to år i træk, eller hvis vandselskabet ikke længere er ejet af forbrugerne, vil selskabet blive omfattet af den økonomiske regulering. Det følger af de generelle regler og vil ikke forudsætte en beslutning i selskabet.

Faktaboks: Vigtige frister for ansøgning om udtræden af den økonomiske regulering

Faktaboks: frister for ansøgning om udtræden af økonomisk regulering

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)