Forsyningstilsynet har den 1. juli 2020 udsendt en vejledning, der skal uddybe, hvornår varmeselskaber er forpligtet til at varsle deres kunder om væsentlige prisstigninger.

Forsyningstilsynet (på daværende tidspunkt Energitilsynet) tilkendegav allerede i 2010, at væsentlige prisændringer eller andre væsentlige ændringer i fx tariffer eller leveringsbetingelser skal varsels over for varmeaftagerne. I den forbindelse har der været en række uopklarede spørgsmål som vejledningen skal uddybe, blandt andet hvornår en prisstigning kan betragtes som væsentlig.

Vejledningen er ikke retligt bindende for hverken Forsyningstilsynet eller varmevirksomhederne. Den skal alene vise, hvordan Forsyningstilsynet som udgangspunkt vil tilgå sager om varsling.

Hvem er omfattet af varslingsreglerne?

Det er varmedistributionsvirksomhederne, der skal overholde varslingsreglerne, men det er ikke over for alle kunder, at de er forpligtet til at varsle om prisændringer eller andre væsentlige ændringer.

Varslingsreglerne har til formål at beskytte forbrugerne, og derfor gælder reglerne kun i de kundeforhold, hvor varmeaftageren hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

Vejledningen gælder således heller ikke i leveringsforholdet mellem varmeforsyningsvirksomheder, fx mellem producent og distributionsselskab. En producent kan derfor gøre en prisstigning gældende overfor distributionsselskabet uden varsling. I så fald vil distributionsselskabet ikke med det samme kunne videreføre den højere varmekøbspris i forbrugerpriserne, hvis det skal varsle forbrugerne herom først.

Hvornår er en prisstigning væsentlig?

Vejledningen fastslår, at en prisstigning som udgangspunkt er væsentlig, når prisstigningen i det enkelte berørte priselement er på 10 % eller derover, og at der samtidig er tale om prisstigning på mindst 100 kr. pr. måned for husstanden.

Prisstigningen skal i den forbindelse beregnes på basis af den måned, hvor den implementeres. Forsyningstilsynet henviser også til, at udregningen kan ske ud fra Forsyningstilsynets definition af et standardhus og en standardlejlighed.

Under høringen af vejledningen har flere parter udtrykt bekymring over, om der herefter i realiteten vil blive foretaget en konkret vurdering i den enkelte sag. Forsyningstilsynet har til dette fremhævet i vejledningen, at der stadig er tale om en konkret vurdering ud fra selskabets og forbrugernes forhold i den enkelte sag. Det er derfor alene et udgangspunkt for vurderingen, at en prisstigning er væsentlig, når den overstiger de nævnte grænser.

Hvornår skal forbrugerne modtage varslingen?

Hvis en prisændring er væsentlig, skal kunden varsles tre måneder før prisændringens ikrafttræden. Varslingen skal ske individuelt til den enkelte forbruger ved enten e-mail, faktura, brev, e-boks eller lignende. Det er derfor ikke nok alene at skrive det på varmevirksomhedens hjemmeside.

Konsekvenser ved manglende varsling

Hvis varmeselskabet ikke varsler om en væsentlig prisstigning, er følgen, at varmeselskabet ikke er berettiget til at opkræve prisstigningen, og kunden har derfor ret til fortsat betale det beløb, der var fastsat inden prisstigningen, indtil varslingsperiodens udløb.

Varmevirksomheden kan blive pålagt at efterregulere den ulovlige prisstigning, hvilket øger risikoen for opståen af væsentlige overdækninger – især hvis der er tale om en større kundegruppe. Det er derfor vigtigt, at varmevirksomheder er opmærksomme på varslingsreglerne både for deres egen og for forbrugernes skyld.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat