Energiklagenævnet har ophævet og hjemvist Skive Kommunes afgørelse om godkendelse af et projektforslag for fjernvarmeforsyning. Efter afgørelsen er der kommet nye regler om, hvornår der skal ske en opdatering af beregningerne.

Energiklagenævnet har den 12. februar 2020 ophævet og hjemvist Skive Kommunes afgørelse om godkendelse af et projektforslag for fjernvarmeforsyning. Klagenævnet lægger vægt på, at projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger skulle have været baseret på nye beregningsforudsætninger, der var udgivet, mens sagen verserede hos kommunen.

Beregningerne skulle derfor have været opdaterede, inden kommunen traf afgørelse. Efter afgørelsen er der kommet nye regler om, hvornår der skal ske en sådan opdatering af beregningerne.

Skive Kommune modtog den 20. januar 2017 en ansøgning om godkendelse af et projektforslag om etablering af fjernvarmeforsyning af et område ved Egeris Kirke fra Skive Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeselskabet havde anvendt Energistyrelsens teknologikatalog, som var gældende i januar 2017 til beregning af projektets samfundsøkonomi og Finansministeriets i januar 2017 gældende vejledning med hensyn til skatteforvridning og nettoafgiftsfaktoren. Skive Byråd godkendte projektet på kommunalbestyrelsesmøde den 19. september 2017.

Teknologikatalog var afgørende i beregningen

Afgørelsen blev først sendt den 5. oktober 2017, og det er dette tidspunkt, Energiklagenævnet anser for afgørende. Energistyrelsen havde i september 2017 udgivet et nyt teknologikatalog for individuelle anlæg. Der var i projektforslagets beregninger taget udgangspunkt i teknologikataloget ved beregningen af, hvilket projekt, der var det samfundsøkonomiske mest fordelagtige. Finansministeriet havde 28. august 2017 offentliggjort en ny vejledning med ændring af bestemmelserne om skatteforvridning og nettoafgiftsfaktoren.

Skive Kommune havde ikke fået opdateret de samfundsøkonomiske beregninger, efter Energistyrelsen havde udgivet et nyt teknologikatalog og efter offentliggørelsen af den nye vejledning fra Finansministeriet. Energiklagenævnet skulle på denne baggrund vurdere, om Skive Kommune havde oplyst sagen tilstrækkeligt til at træffe en korrekt afgørelse.

Energiklagenævnet: "Sagen var ikke tilstrækkeligt oplyst"

Energiklagenævnet bemærkede, at forvaltningsmyndigheder er underlagt officialprincippet. Det betyder, at myndigheden skal sørge for, at de nødvendige oplysninger foreligger, og at de nødvendige undersøgelser er foretaget, inden myndigheden træffer afgørelse i en konkret sag. Energiklagenævnet lagde vægt på, at Skive Kommune ikke havde anvendt det senest offentliggjorte teknologikatalog og den seneste vejledning fra Finansministeriet på det reelle afgørelsestidspunkt, som var ved fremsendelse af afgørelsen den 5. oktober 2017.

Skive Kommune havde således ikke anmodet fjernvarmevirksomheden om at opdatere projektforslaget, så det anvendte det teknologikatalog og den vejledning fra Finansministeriet, som var gældende, da kommunen meddelte fjernvarmevirksomheden afgørelsen.

Konklusion fra Energiklagenævnet

Energiklagenævnet konkluderede, at det var i strid med officialprincippet, at Skive Kommune ikke havde inddraget det senest opdaterede teknologikatalog og den seneste vejledning fra Finansministeriet.

Selvom fx Teknologikataloget med videre er vejledende, er der en pligt til at opdatere, hvis man i projektforslaget har valgt at benytte sådanne vejledninger.

Energiklagenævnet ophævede og hjemviste sagen til Skive Kommune, da kommunes vurdering af projektforslagets samfundsøkonomiske forhold ikke havde været tilstrækkeligt oplyst.

Energiklagenævnets afgørelse

NYE REGLER SIDEN AFGØRELSEN


Efter Energiklagenævnet traf afgørelsen, har Energistyrelsen ændret projektbekendtgørelsens regler på dette punkt. Den nugældende projektbekendtgørelses § 27, stk. 2, 2. pkt. fastslår, at kommunalbestyrelsen skal lægge de på ansøgningstidspunktet senest udmeldte forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet til grund.

Hvis et projektforslag ikke er godkendt inden ét år fra ansøgningstidspunktet, skal kommunalbestyrelsen anmode om, at de i projektansøgningen anvendte forudsætninger opdateres, jf. projektbekendtgørelsens § 27, stk. 3, 1. pkt. Det fremgår endvidere af projektbekendtgørelsens § 27, stk. 3, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan beslutte, at projektansøger skal opdatere de i projektansøgningen anvendte beregningsforudsætninger.

Dette betyder, at de forudsætninger, der gælder på ansøgningstidspunktet, som udgangspunkt skal anvendes, hvis et projektforslag godkendes inden for ét år. Det er derfor ikke længere et krav, at der skal ske en opdatering af beregningerne, hvis beregningsforudsætningerne ændres efter projektforslaget, er indsendt til godkendelse. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at beslutte, at projektansøgeren skal opdatere forslaget med de seneste beregningsforudsætninger. Går der længere end ét år mellem ansøgningen af projektet og den endelige godkendelse, skal der anvendes de nye forudsætninger for beregningerne, som derfor skal opdateres.

Den gældende projektbekendtgørelse:

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat