Skattestyrelsen bekræfter i en udtalelse, at fjernvarmeselskaber gerne midlertidig må udlåne deres personale til naboværker til sikring af værkets formål uden, at dette har påvirkning på fjernvarmeselskabets skattefritagelse. 

Udtalelsen er et svar på en henvendelse fra Energistyrelsen. Svaret er møntet på den situation, hvor fjernvarmeselskaber kan være nødsaget til at låne personale hos hinanden for at opretholde forsyningssikkerheden. Dette er blevet særligt relevant i forbindelse med Covid-19, hvor et værk kan risikere, at store dele af personalet må blive hjemme på grund af sygdom eller smitterisiko.

Betingelserne for, at et personaleudlån ikke berører skattefritagelsen er dog generelt formuleret. Derfor kan denne mulighed også komme på tale i andre lignende situationer, hvor der opstår et akut og midlertidigt behov for at låne personale til at sikre fjernvarmeforsyningen.

Det er i øvrigt heller ikke utænkeligt, at det samme ville kunne gælde for udlån af andre ressourcer, hvis der som følge af en krisesituation opstår en knaphed, der truer forsyningssikkerheden.

Fjernvarmeselskabers skattefritagelse

Fjernvarmeselskaber kan i dag være fritaget for at betale skat. Dette er dog bl.a. betinget af, at fjernvarmeværkets indkomst alene kommer fra produktion af varme.

Hvis et fjernvarmeselskab varetager aktiviteter udover produktion af varme, som giver indkomst, vil hele selskabets samlede indkomst blive skattepligtig. Derfor er aktiviteter som udlån af medarbejdere eller udlejning af fast ejendom normalt adskilt til et datterselskab, da disse aktiviteter ellers vil medføre skattepligt for hele fjernvarmeselskabets indkomst.

Ifølge Skattestyrelsen kan fjernvarmeselskaber dog udlåne deres medarbejdere til naboværker, for at naboværket kan fortsætte varmeproduktionen, uden at dette har betydning for skattefritagelsen. Fjernvarmeselskabet behøver i så fald ikke at skulle oprette et datterselskab, hvis man ønsker at udlåne personale.

5 betingelser for at udlåne personale

Skattestyrelsen opstiller 5 betingelser, som skal være opfyldt for, at fjernvarmeselskabet kan udlåne personale til et andet værk uden, at dette medfører skattepligt:

  1. Udlånet skal være tidsbegrænset.
  2. Udlånet skal ske for at sikre værkets varmeproduktion.
  3. Den udlånte medarbejder skal være ansat til at sikre varmeproduktion.
  4. Den udlånte medarbejder skal efter udlånsperioden genoptage arbejdet på det værk, der udlånte vedkommende.
  5. Omkostningerne i forbindelse med udlånet skal fordeles ligeligt og loyalt mellem parterne.

Især den sidste betingelse er afgørende, da det udlånende fjernvarmeselskab ikke må kræve et mark-up for udlånet. Dette vil i så fald betyde, at fjernvarmeselskabet vil miste sin skattefritagelse.

Ifølge skattestyrelsen skal værkerne foretage en konkret vurdering af om betingelserne er opfyldt i det enkelte tilfælde. Men der er åbnet op for, at fjernvarmeselskaber med personaleudfordringer kan få en midlertidig hjælpende hånd fra andre værker.Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat