Højesteret har den 11. marts 2020 afsagt en dom over to ejendomsejere for ikke at efterkomme et kommunalt påbud om tilslutning til den offentlige kloak. Ejendomsejerne blev pålagt bøder på henholdsvis 5.000 kr. og 2.500 kr.

De to ejendomsejere modtog i september 2016 et påbud om, at deres ejendomme skulle tilsluttes den offentlige kloak. Ejendomsejerne havde i 2009 modtaget et tilsvarende påbud, som ikke var efterkommet, men anklagemyndigheden havde i den sag opgivet af rejse tiltale i 2012.

Ejendomsejerne gjorde under sagen gældende, at de ikke kunne straffes for at nægte at efterkomme påbuddene fra 2016, da der i 2012 ikke var blevet rejst tiltale i en lignende sag. Ejendomsejerne gjorde herudover gældende, at tilslutningen til stikledningen, som kommunen havde etableret, ikke var mulig eller ville indebære uforholdsmæssigt store omkostninger for ejerne.

Om påtaleopgivelsen i 2012 udtalte Højesteret, at den bl.a. var trukket tilbage af kommunen, fordi der var tvivl om de tekniske muligheder for tilslutning til kloakken. Kommunen havde i forbindelse med påtaleopgivelsen desuden tilkendegivet, at sagen ville blive genoptaget, når der forelå en afklaring om placeringen af en minipumpebrønd. Højesteret konkluderede på denne baggrund, at kommunens tilbagekaldelse af påbuddet fra 2009 ikke var til hinder for, at der i 2016 kunne meddeles et nyt påbud om kloaktilslutning.

Højesteret stadfæstede herudover landsrettens vurdering af, at tilslutningsmuligheden i den konkrete sag var rimelig og proportional.

Højesteret konkluderede på den baggrund, at kommunens påbud var gyldige, og de to ejendomsejere blev herefter straffet med bøder på henholdsvis 5.000 kr. og 2.500 kr. samt pålagt tvangsbøder, såfremt påbuddene ikke blev opfyldt. Forskellen på bødestørrelsen blev begrundet i ejendomsejernes forskellige indtægtsgrundlag.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Henriette Soja

Partner (H)

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat