Den 26. februar 2020 blev der givet tiltalefrafald til en virksomhed og tre ledende medarbejdere, som havde ansøgt om straffritagelse, da de havde bidraget til at opklare sagen. Dermed er sidste punktum sat i en lang række af sager om nedrivningskarteller, som startede tilbage i efteråret 2015. Sagerne handlede om et antal nedrivningsvirksomheder, der havde koordineret tilbud.

I efteråret 2015 var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på en række uanmeldte kontrolbesøg hos virksomheder i nedrivningsbranchen. Kontrolbesøgene var indledt på baggrund af en henvendelse fra en tidligere medarbejder i en nedrivningsvirksomhed. Det udviklede sig til et større sagskompleks, som medførte politianmeldelse af flere nedrivningsselskaber og deres medarbejdere.

Sagen om nedrivningskartellerne

I løbet af foråret 2018 blev der rejst tiltale i flere sager om overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Baggrunden var, at nedrivningsvirksomhederne i perioden maj 2011 til oktober 2013 havde koordineret tilbud og udvekslet priser på nedrivningsentrepriser. Der er således tale om alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven. Kartelaftalerne drejede sig om deling af prisoplysninger i forbindelse med tilbud, også kendt som delepriser eller lånepriser.

Siden da er der blevet truffet afgørelse om strafansvar i 11 sager, hvor der er tildelt bøder for ca. 18 mio. kr., hvoraf den største bøde lød på 5,9 mio. kr. I den sidste sag er der meddelt tiltalefrafald til virksomheden og tre ledende medarbejdere, som oprindeligt var tiltalt for samlet 55 forhold vedrørende koordinering af tilbud med konkurrerende virksomheder.

Læs mere her: Kartel udløser store bøder til ledende medarbejdere

Straffritagelse til karteldeltager (leniency)

Den sidste sag i nedrivningskartellet sluttede med tiltalefrafald på baggrund af en ansøgning om straffritagelse og dermed uden bøder. Under visse betingelser er det muligt at opnå straffritagelse eller straflempelse efter de såkaldte leniency-regler i konkurrencelovgivningen. I sagen er det bl.a. oplyst, at virksomheden har samarbejdet med myndighederne om opklaring af sagen under hele forløbet, som er en af de handlinger, der hører under leniency-reglerne. Selskabet modtog i marts 2018 et foreløbigt tilsagn om tiltalefrafaldet fra politiet, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtrykte deres enighed ved et høringssvar af 18. februar 2020.

Hvordan kan karteldeltagere få straffritagelse (leniency)?

Karteldeltagere kan ansøge om straffritagelse og straflempelse (leniency) efter konkurrencelovens § 23 a. Straffritagelse kræver først og fremmest, at man er den første, der henvender sig til myndighederne med oplysninger om et kartel, som myndighederne ikke allerede har kendskab til. Derudover er det betinget af, at ansøgeren samarbejder med myndighederne under hele behandlingen af sagen, har bragt sin karteldeltagelse til ophør på ansøgningstidspunktet og ikke har tvunget andre til at deltage i kartellet.

Hvis en ansøgning om straffritagelse ikke opfylder betingelserne, vil den i stedet blive behandlet som en ansøgning om straflempelse, som kan give bødenedsættelse.

Tiltalefrafald set i tidligere kartelsager

Der er også tidligere set tiltalefrafald i danske kartelsager. I byggekartellet blev der givet tiltalefrafald og fuld bødefritagelse til en virksomhed, som havde ansøgt om straffritagelse og medvirket til sagens opklaring.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat