Folketinget har 31. marts 2020 vedtaget et lovforslag, der har til formål at give kommuner og regioner hjemmel til at understøtte leverandører under COVID-19-krisen. Vi ser på de initiativer, som forventes gennemført med hjemmel i den nye lov – "Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19".

Regeringen har som følge af COVID-19-epidemien iværksat en række initiativer på indkøbsområdet, der har til formål at understøtte virksomheder, hvis leverancer og likviditet er ramt af epidemien. På det statslige område har det betydet, at der dispenseres fra en række bevillingsregler. Staten har dermed fået mulighed for at forudbetale leverancer samt at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Regeringen fremsatte 26. marts 2020 et lovforslag, der skulle give kommuner og regioner de samme beføjelser. Lovforslaget blev vedtaget 31. marts 2020 og giver social- og indenrigsministeren hjemmel til at fastsætte de nødvendige regler. Loven giver altså ikke i sig selv hjemmel til at forudbetale leverancer eller undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, men den vil ifølge bemærkningerne blive udnyttet til at skabe "parallelitet mellem de regler, som gælder på det statslige område, og de regler, som gælder for kommuner og regioner".

Loven er en nødvendighed, da både kommuner og regioner er bundet af regler om økonomisk forsvarlighed og forbud mod begunstigelse af enkeltvirksomheder. Reglerne indebærer bl.a., at kommunen/regionen alene kan indgå aftale med en leverandør om forudbetaling, hvis det er sagligt begrundet i forhold til kommunens/regionens opgavevaretagelse. En virksomheds økonomiske problemer udgør normalt ikke en saglig begrundelse. Det kræver derfor særskilt hjemmel i lovgivningen, hvis kommunerne/regionerne skal have en generel adgang til fx at forudbetale eller at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Initiativerne i "Lov om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19"

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bemyndigelsen bl.a. vil blive anvendt til at fastsætte regler om følgende initiativer:

  • Mulighed for at indgå aftale med en erhvervsvirksomhed om forudbetaling for den ydelse, kommunen eller regionen har bestilt eller bestiller levering af. Det gælder også, selvom det er begrundet i, at erhvervsvirksomheden er i økonomiske vanskeligheder, dog forudsat at vanskelighederne kan henføres til COVID-19-situationen.
  • Mulighed for at indgå aftale med en erhvervsvirksomhed om betaling for den ydelse, kommunen eller regionen har bestilt levering af, uden at afvente at ydelsen leveres.
  • Mulighed for at undlade at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis leverandørens misligholdelse kan henføres til COVID-19-situationen.

Herudover dispenseres der fra en række regler om den økonomiske forvaltning i kommuner/regioner. Det betyder bl.a., at foranstaltninger, der er iværksat i henhold til bestemmelser, der har hjemmel i loven, ikke kan give revisor anledning til at gøre bemærkninger om, at kommunen eller regionen ikke har forvaltet på en økonomisk forsvarlig måde, samt at der i forbindelse med udgifts- og indtægtsbilag ikke skal føres kontrol med, at de ydelser, der er omfattet af bilaget, er leveret.

Ud over ovenstående kan der fastsættes yderligere dispensationer, hvis der bliver foretaget ændringer i de regler, der gælder på det statslige område som følge af COVID-19.

De regler, der fastsættes i medfør af loven, forventes i første omgang at gælde frem til 31. oktober 2020.

Forudsætninger for anvendelsen af reglerne

Grundlæggende er det en forudsætning for fastsættelsen af de regler, der muliggør initiativerne, at de ikke indebærer statsstøtte. Regeringen har derfor bedt EU-Kommissionen om en vurdering af, hvorvidt der er tale om statsstøtte, og i givet fald om statsstøtten kan godkendes. Fastsættelsen af reglerne afventer Kommissionens vurdering og eventuelle godkendelse.

Det følger desuden af bemærkningerne til loven, at undladelse af at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, fx undladelse af at opkræve bod i tilfælde af forsinkelse, forudsætter, at kommunen/regionen ikke er forpligtet hertil i henhold til udbudsreglerne. Manglende opkrævning af fx bod vil efter omstændighederne kunne udgøre en grundlæggende ændring af kontrakten, der ikke kan foretages uden fornyet udbud. Det vil dog bero på en konkret vurdering af den enkelte kontrakt, hvorvidt der er tale om en sådan ændring.

Til sidst understreges det i bemærkningerne, at de regler, der fastsættes i medfør af bemyndigelsen skal administreres i overensstemmelse med de almindelige grundsætninger om saglighed og ligebehandling i forvaltningen. Heri ligger fx, at en kommune/region ikke kan forudbetale enkelte leverandører, fremfor andre leverandører, der (også) er ramt af COVID-19.

Betydning for den enkelte leverandør

De nævnte initiativer giver ikke leverandøren en ret til at kræve, at kommunen/regionen forudbetaler eller undlader at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Det er således op til den enkelte kommune/region at beslutte, hvordan/hvorvidt de konkrete initiativer skal anvendes.

Giver kontrakten allerede leverandøren ret til forudbetaling, eller suspenderes leverandørens forpligtelser i henhold til kontrakten, fx på grund af force majeure, vil kommunen eller regionen dog under alle omstændigheder være forpligtet til at betale forud, ligesom kommunen eller regionen ikke vil kunne gøre misligholdelse gældende.

Kontakt

Anders Jakobsen

Advokat