Med en ændring af sideaktivitetsbekendtgørelsen har almene boligorganisationer nu fået mulighed for at træffe beslutning om etablering og indskud i arealudviklingsselskaber.

Fra 2. september 2020 er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer mv. - sideaktivitetsbekendtgørelsen trådt i kraft.

Baggrund

De områder, der er på listen over "hårde ghettoer", skal have en udviklingsplan for området efter almenboliglovens § 168 a. Styrelsen vurderer, at det – ved udvikling af store arealer til byggeri af private boliger mv. i nogle af de hårde ghettoområder – er nødvendigt at sælge arealerne i mindre byggefelter.

Et arealudviklingsselskab kan i den forbindelse være en velegnet ramme til at koordinere udviklingen mellem grundejerne i området. Et selskab ejet af grundejerne i fællesskab kan også sikre, at de værdier, der skabes gennem udviklingsprojektet, kommer alle i området til gode.

Selskabet kan udvikle og byggemodne arealer i ghettoområdet, det kan sælge byggeretter, og det kan deltage i udarbejdelsen af projektforslag. Derimod vil selskabet ikke kunne opføre bygninger til salg eller udlejning.

Forudsætning = Udviklingsplan i hårdt ghettoområde

En almen boligorganisation kan kun deltage i et arealudviklingsselskab, hvis dette sker som led i, at den almene boligorganisation herved gennemfører en udviklingsplan, der er godkendt efter almenboliglovens § 168 a.

Udviklingsplanernes overordnede mål er at nedbringe andelen af familieboliger til højst 40 % i hårde ghettoområder inden 1. januar 2030.

Desuden skal arealudviklingsselskabet opfylde fire betingelser:

  • Etableringen af arealudviklingsselskabet skal være nødvendigt for at gennemføre udviklingsplanen.
  • Arealudviklingsselskabet skal sælge byggeretter til mindst 100.000 m2 etageareal.
  • Kommunen og en privat part skal deltage i arealudviklingsselskabet sammen med den almene boligorganisation.
  • Kommunalbestyrelsen skal godkende boligorganisationens deltagelse i selskabet.

Øvrige forudsætninger for etablering og indskud

Muligheden for almene boligorganisationers etablering og indskud i et arealudviklingsselskab afhænger også af, at de øvrige betingelser for indskud i sideaktivitetsselskaber er opfyldt efter sideaktivitetsbekendtgørelsens § 24.

Efter bestemmelsen gælder der fx krav om, at den almene boligorganisation ejer mindst 10 % af selskabet, og at boligorganisationen kun hæfter med sit indskud.

Der er også krav om, at boligorganisationen opretter en særlig afdeling, der skal yde indskuddet i arealudviklingsselskabet. Hvis den almene boligorganisation ønsker at udtræde som ejer af selskabet, skal afdelingen likvideres.Læs artikel: "Parallelsamfundspakken" - Ændring af almenboligloven

Læs hos Retsinformation: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sideaktiviteter for almene boligorganisationer m.v.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)