Social- og Indenrigsministeriet har sendt udkast til ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme i høring. De nye regler indeholder bl.a. en tydeliggørelse af kommuner og regioners forpligtelser efter statsstøttereglerne.

Reglerne om kommuner og regioners udbudspligt ved salg af fast ejendom findes i bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 -Udbudsbekendtgørelsen.

Udbudsbekendtgørelsen fungerer som selvstændigt regelsæt ved siden af de øvrige udbudsregler. Med opdateringen er bekendtgørelsen tænkt sammen med flere andre regelsæt, som kommuner og regioner skal navigere i ved salg af fast ejendom.

I udkastet udbygges vejledningen med selvstændige afsnit om forholdet til statsstøttereglerne samt kommunalfuldmagten, "da det ofte vil være relevant for kommunerne og regionerne at være opmærksom på disse regler ved salg af fast ejendom."

Struktur og indhold – hvad er nyt?

Ud over det pædagogiske element med inddragelse af grænsefladereglerne, er der i den nye version af bekendtgørelsen lagt op til en ny struktur, som bl.a. medfører, at visse paragraffer får en anderledes nummerering.

Der er også lagt op til flere materielle ændringer af bekendtgørelsen. De fleste ændringer er alene udtryk for kodificeringer af gældende ret, men ændringerne tydeliggør dog kommunerne og regionernes rettigheder og forpligtelser ved udbud af fast ejendom.

Fx lægges der op til en ophævelse den tidligere bestemmelse om (den gældende § 4, 2. pkt.), at købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Denne bestemmelse har hidtil fungeret som en skærpelse af de almindelige regler om aktindsigt og fortrolighed. Regelændringen kan potentielt skabe større mulighed for anvendelsen af fx auktioner ved udbud af fast ejendom.

Samlet set forventes det, at den nye bekendtgørelse og den dertilhørende vejledning vil skabe yderligere klarhed omkring reglerne for udbud af fast ejendom, samt hvilke grænseflader man som kommune eller region skal være opmærksom på.


Høringsmaterialet kan findes her:
Høring over ny bekendtgørelse og vejledning om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme

Kontakt

Bo Juul Jensen

Advokat (L)