Repræsentanter for Europa-Parlamentet og Rådet indgik 21. april 2021 en foreløbig politisk aftale om den europæiske klimalov. Aftalen, der endnu ikke er endeligt vedtaget af de to lovgivende EU-institutioner, og som desuden endnu ikke er offentliggjort, bringer EU et stort skridt nærmere en realisering af den europæiske klimalov.

Med aftalen, der er indgået mellem det portugisiske formandskab for Rådet og repræsentanter for Europa-Parlamentet, er der mellem aftaleparterne opnået enighed om:

  • at lovfæste EU's mål om klimaneutralitet senest i 2050.
  • at lovfæste det mellemliggende mål om at reducere nettoemissionerne af drivhusgasser med mindst 55 % i 2030 set i forhold til 1990-nivauet.

For så vidt angår 2030-målet blev aftaleparterne enige om, at emissionerne af drivhusgasser skal fratrækkes optag.

Aftalens øvrige punkter

Ifølge både Europa-Kommissionens, Rådets og Europa-Parlamentets pressemeddelelser styrker aftalen derudover den europæiske klimaindsats gennem bl.a.:

  • Oprettelse af et europæisk videnskabeligt rådgivende organ om klimaændringer, som skal yde uafhængig videnskabelig rådgivning.
  • En proces med at fastsætte et klimamål for 2040 med udgangspunkt i et vejledende budget for drivhusgasser for 2030-2050, der vil blive offentliggjort af Kommissionen.
  • Et tilsagn om at forberede sektorspecifikke køreplaner sammen med de pågældende sektorer, der skitserer vejen frem mod klimaneutralitet på økonomiens forskellige områder.
  • Et tilsagn om negative emissioner efter 2050.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse
Læs Rådets pressemeddelelse (på engelsk)
Læs Europa-Parlamentets pressemeddelelse (på engelsk)

Hvad er næste skridt?

Det næste skridt er, at den foreløbige aftale skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet.

Når Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget den europæiske klimalov, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen.

Baggrunden for den europæiske klimalov

Den europæiske klimalov er et centralt tiltag i Den europæiske grønne pagt, som er Europa-Kommissionens køreplan for at gøre EU's økonomi bæredygtig.

I overensstemmelse med køreplanen i den europæiske grønne pagt, fremsatte Europa-Kommissionen i marts 2020 et forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning om rammerne for at opnå klimaneutralitet og om ændring af forordning (EU) 2018/1999 ("den europæiske klimalov"). Forslaget havde til hovedformål at stadfæste 2050-målsætningen om klimaneutralitet og dermed at gøre den politiske hensigtserklæring til en juridisk forpligtelse.

I september 2020 vedtog Europa-Kommissionen en ændring af sit oprindelige forslag, hvori Kommissionen foreslog at øge EU's mål for reduktion af drivhusgasemissioner for 2030 til mindst 55 % sammenlignet med 1990-niveauet, inkl. emissioner og optag, og at dette reviderede mål skulle medtages i den europæiske klimalov.

Læs mere om Den europæiske grønne pagt

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)