Når der betales erstatning for anbringelse af en ledning i henhold til landsaftalerne, opnår ledningen en retsstilling, der er bedre end gæsteprincippet. Det har Vestre Landsret afgjort 29. januar 2020 i en dom om ledningsomlægninger ved Holstebromotorvejen.

Til brug for anlæg af Holstebromotorvejen havde Vejdirektoratet overtaget nogle ejendomme ved ekspropriation. Det var som følge af vejanlægget nødvendigt at flytte en række el-ledninger, der lå i de tidligere landbrugsarealer.

Ledningerne var omfattet af tinglyste ledningsdeklarationer, hvor det fremgik, at ledningsejer havde erhvervet ret til at etablere og opretholde el-anlæg over ejendommen samt udføre eftersyn og vedligeholdelse mv. Deklarationerne indeholdt også oplysninger om, at der i forbindelse med ledningernes anbringelse var betalt vederlag til grundejerne.

Om erstatningen stod der i deklarationerne, af den var beregnet efter landsaftalerne, altså efter standardmæssige takster, men det konkrete erstatningsbeløb fremgik ikke af de enkelte deklarationer. Ledningsejer var heller ikke i besiddelse af anden dokumentation for erstatningens eksakte opgørelse eller udbetaling til de daværende lodsejere.

Spørgsmålet om, hvem der skulle betale for de af motorvejsanlægget nødvendiggjorte ledningsomlægninger, blev først behandlet af de takserende myndigheder. Både ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen fandt, at gæsteprincippet var fraveget, fordi det måtte anses for godtgjort, at der var betalt erstatning i forbindelse med ledningernes anbringelse.

Taksationskommissionen bemærkede supplerende blandt andet, med henvisning til Højesterets dom i Vintapperrampesagen (U20015.2854H), at "Højesteret alene anvender udtrykket "givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom", hvilket må forstås som accept af, at en ledning føres hen over ejendommen (typisk i et ledningstracé). Højesteret nævner ikke andre kriterier som fx, at der er givet særskilt erstatning for et servitutareal/deklarationsareal ved siden af ledningen."

Vejdirektoratet udtog herefter stævning med påstand om, at ledningsejer skulle betale for ledningsomlægningerne.

Landsrettens dom

Vestre Landsret refererede indledningsvis til Højesterets præmisser i Vintapperrampesagen, herunder at gæsteprincippet er en udfyldende regel, og at bevisbyrden for, at gæsteprincippet er fraveget påhviler ledningsejeren.

Herefter lagde landsretten til grund, at de i deklarationerne omtalte erstatninger var betalt.

Deklarationerne indebærer for samtlige ledninger, at ledningsejeren en gang for alle har betalt et vederlag for retten til at etablere og opretholde el-anlæg på ejendommen og til at udføre eftersyn og vedligeholdelse på disse. Da der således er betalt et vederlag for ledningernes ubetingede tilstedeværelse – og i øvrigt af de grunde, der er anført af Taksationskommissionen – finder landsretten, at gæsteprincippet er fraveget, for de i sagen omhandlede ledninger.

Ledningsejer blev derfor frifundet for betalingspåstanden.

Information

Advokat Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll, Horten førte sagen på vegne af ledningsejer. Kopi af dommen kan rekvireres ved henvendelse til akv@horten.dk

Sagen blev for landsretten ført sammen med to andre sager, der også handlede om ledningsomlægninger ved Holstebromotorvejen, og som blev afgjort med samme resultat.

Læs også
Gæsteprincippets betydning ved ekspropriation

Kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Tue Trier

Director, advokat (L)

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat