Kort inden nytåret 2020/2021 offentliggjorde Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fire nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen, Affaldsaktørbekendtgørelsen, Affaldsregisterbekendtgørelsen og Affaldsdatabekendtgørelsen.

De nye bekendtgørelser er alle trådt i kraft fra årsskiftet. I det følgende får du et kort overblik over de væsentligste ændringer.

Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsbekendtgørelsen indebærer en pligt for kommunerne til at etablere indsamlingsordninger for ti typer af affaldsfraktioner fra husholdninger senest den 1. juli 2021 - bortset fra tekstilaffald, hvor fristen er den 1. januar 2022. Det er muligt at få dispensation fra tidsfristen den 1. juli 2021, hvis der er tale om et "særligt tilfælde".

I en vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen af 24. november 2020 – før bekendtgørelsen kom – udtalte Miljøstyrelsen, at et "særligt tilfælde" fx kan være problemer med materiel, nødvendigheden af at ændre i eksisterende udbud med økonomisk byrde til følge, og nuværende udbud, der udløber kort efter den 1. juli 2021. Udtalelsen omtaler den dokumentation, der skal ledsage en ansøgning om dispensation, ligesom det på forhånd tilkendegives, at der som udgangspunkt fx ikke meddeles dispensation, hvis begrundelsen er en manglende kommunal affaldsplan. Anmodninger om dispensation skal være indsendt til Miljøstyrelsen senest 1. marts 2021.

Herudover har kommunalbestyrelser nu mulighed for at anmode Miljøstyrelsen om en ny undtagelsesmulighed fra særskilt indsamling på baggrund af ny teknologiudvikling (fx restaffaldssortering). Det vides endnu ikke, hvordan processen for anmodning om undtagelse kommer til at foregå.

Derudover indeholder affaldsbekendtgørelsen nye regler om screening og kortlægning af "problematiske stoffer" i bygge- og anlægsaffald fra nedrivningsarbejder o.lign. Desuden er der fastsat nye regler om anmeldelse af dette affald og tildeling af et "Unikt løbenummer" med henblik på at øge sporbarheden af affald.

Læs Affaldsbekendtgørelsen (bkg. nr. 2159 af 9. december 2020) her:
Affaldsbekendtgørelsen

Affaldsaktørbekendtgørelsen

Ændringen af affaldsaktørbekendtgørelsen indebærer, at landets kommuner pr. 1. januar 2021 har pligt til at opkræve gebyr for konkrete anvisninger af erhvervsaffald, herunder bygge- og anlægsaffald, og jord.

I et særskilt høringsnotat af 7. december 2020 tilkendegives det, at kommunerne ikke har fået lang tid til at indføre og justere gebyrerne. Det vil blive vurderet, om der er behov for at udarbejde en vejledning om fastsættelse af gebyrerne.

Læs Affaldsaktørbekendtgørelsen (bkg. nr. 2097 af 14. december 2020) her:
Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Affaldsregisterbekendtgørelsen

Affaldsregisterbekendtgørelsen fastsætter regler om Affaldsregistret og reglerne om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Fremadrettet vil indsamlingsvirksomheder bære det ansvar for at sikre høj reel genanvendelse, som tidligere påhvilede de affaldsproducerende virksomheder. Desuden bliver indsamlingsvirksomhederne forpligtet til at dokumentere graden af affaldsfraktioner, der bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendelse.

Læs Affaldsregisterbekendtgørelsen (bkg. nr. 2098 af 14. december 2020) her:
Bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Affaldsdatabekendtgørelsen

Affaldsdatabekendtgørelsen fastsætter de nye (justerede) regler for indberetning af data om affald. Formålet med indberetningen er at stille oplysninger om affald til rådighed for myndigheder og for andre, som indberetter til Affaldsdatasystemet.

Læs Affaldsdatabekendtgørelsen (bkg. nr. 1987 af 28. november 2020) her:
Bekendtgørelse om AffaldsdatasystemetLæs mere

Høringsnotat af 7. december 2020 vedr. udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. samt bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed:
Høringsnotat vedr. udkast til bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og –aktører m.v. samt bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

Se Webinar: Affaldsreformen

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)