Klagenævnet for Udbud har den 6. januar 2021 afsagt kendelse i en sag, hvor ordregiver havde indgået en midlertidig kontrakt om affaldsindsamling i Silkeborg Kommune uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Kontrakten skulle erklæres for uden virkning, men blev alligevel opretholdt. 

Sagen omhandler en direkte tildeling af en midlertidig kontrakt om affaldsindsamling til HCS A/S Transport og Spedition ("HCS"), og om hvorvidt kontrakten skulle erklæres for uden virkning eller opretholdes grundet væsentlige hensyn til almenhedens interesser. Sagen er interessant, da den er et eksempel på, hvornår der foreligger væsentlige hensyn til almenhedens interesser, der kan begrunde, at en kontrakt ikke erklæres for uden virkning. Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. oktober 2019, Kinnarps A/S mod Region Hovedstaden, er et andet eksempel herpå. Her var det hensynet til patienters sundhed, der begrundede, at kontrakten skulle opretholdes.

Sagens faktum - helt kort

Sagen har en længere forhistorie og flere annullerede udbud bag sig. I januar 2017 indgik Silkeborg Genbrug og Affald A/S ("Silkeborg Genbrug") en 6-årig kontrakt med Remondis A/S ("Remondis") om affaldsindsamling i Silkeborg Kommune. Remondis opsagde kontrakten til ophør 31. december 2019. Silkeborg Genbrug iværksatte i april 2019 og derefter i juni 2019 to udbud med kontraktstart 1. januar 2020. Begge udbud blev annulleret pga. fejl begået under udbudsprocessen. Silkeborg Genbrug indgik derfor i september 2019 en midlertidig kontrakt med HCS med en varighed på knap 2 år og 3 måneder. Kontrakten blev indgået uden forudgående udbud. Remondis klagede til Klagenævnet for Udbud over Silkeborg Genbrugs direkte tildeling af kontrakten til HCS.

Direkte tildeling i strid med udbudsloven?

Under sagen bestred Silkeborg Genbrug ikke, at der var foretaget en direkte tildeling af kontrakten til HCS. Silkeborg Genbrug gjorde dog gældende, at den direkte tildeling var sket i overensstemmelse med undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 5, hvorefter en ordregiver kan anvende udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse, hvis tvingende grunde, som ordregiver ikke har kunnet forudse, gør det umuligt at overholde fristerne for offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling.

Klagenævnet for Udbud fandt ikke, at Silkeborg Genbrug havde bevist, at betingelserne for anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i udbudslovens § 80, stk. 5, var opfyldt. Klagenævnet for Udbud lagde vægt på, at Silkeborg Genbrug i april 2019 og i juni 2019 havde vurderet, at det var muligt at gennemføre et offentligt udbud. Klagenævnet for Udbud lagde derfor til grund, at det havde været muligt at gennemføre et udbud af kontrakten, hvis blot udbuddene i april 2019 og i juni 2019 var blevet tilrettelagt og gennemført i overensstemmelse med udbudsreglerne. På denne baggrund fandt Klagenævnet for Udbud, at Silkeborg Genbrug havde overtrådt principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, på hvilken baggrund tildelingsbeslutningen blev annulleret.

Kontrakt uden virkning?

Klagenævnet for Udbud fandt, at den midlertidige kontrakt mellem Silkeborg Genbrug og HCS skulle erklæres for uden virkning, jf. Klagenævnslovens § 17, stk. 1, nr. 1, idet Silkeborg Genbrug i strid med udbudsloven havde indgået kontrakten uden forudgående udbud.

Samtidig fastslog Klagenævnet for Udbud dog, at kontrakten til trods herfor skulle opretholdes efter undtagelsesbestemmelsen, hvorefter en kontrakt kan opretholdes under hensyn til væsentlige hensyn til almenhedens interesser, jf. Klagenævnslovens § 17, stk. 3.

Klagenævnet for Udbud fandt, at væsentlige hensyn til almenhedens interesser gjorde det nødvendigt, at kontrakten med HCS blev opretholdt, grundet det forhold at kontrakten angik Silkeborg Genbrugs forsyningspligt til affaldsindsamling i Silkeborg Kommune. Afgørende herfor var, at Silkeborg Genbrug under sagen havde oplyst, at leveringstiden for nye lastbiler til brug for affaldsindsamlingen var 14-18 måneder fra bestilling af lastbilerne, samt at det ikke var muligt at skaffe egnede brugte lastbiler til brug for indsamlingen.

Det forhold, at kontrakten blev opretholdt, medfører, at der skal fastsættes en alternativ sanktion. Klagenævnet for Udbud har tilkendegivet, at Klagenævnet for Udbud vil indgive en politianmeldelse mod Silkeborg Genbrug.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse her

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat