Hvis den indkøbte varme leveres til ejendommene via varmeveksler, som organisationen ejer, og ikke alle ejendomme er ejet af organisationen, er den omfattet af prisregulering og med over 1 MW også af anmeldelsespligt.

Energiklagenævnet stadfæstede 11. marts 2021 Forsyningstilsynets afgørelse om, at en almen boligorganisation, der køber varme fra fjernvarmeselskabet, er omfattet af prisreguleringen, hvis den indkøbte varme leveres til ejendommene via varmeveksler, som organisationen ejer, og ikke alle ejendomme er ejet af organisationen. Boligorganisationen var derfor omfattet af anmeldelsespligten, da kapaciteten var over 1 MW. Ved opgørelse af kapaciteten medregnes alle organisationens afdelinger.

Fællesindkøb af varme fra fjernvarmeselskabet

I sagen købte den almene boligorganisation varme fra fjernvarmeselskabet til forsyning af ejendomme med varme og varmt brugsvand. Boligorganisationen havde tidligere produceret varme selv, men fjernvarmen blev nu leveret af fjernvarmeselskabet til ejendommene via en varmeveksler, som boligforeningen ejede. Ikke alle ejendomme var ejet af boligorganisationen. Fx var der også en børnehave, som kommunen ejede, og butikker, der var ejet af private selskaber.

Boligorganisationen var omfattet af prisregulering og anmeldelsespligten

Forsyningstilsynet fandt, at boligorganisationen var et varmedistributionsselskab, dvs. et kollektivt varmeforsyningsanlæg, og dermed omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering og anmeldelsespligt. Ifølge tilsynet var organisationen alene anmeldelsespligtig af leverancerne til tredjemand, dvs. til børnehaven og butikkerne.

Energiklagenævnet fandt også, at boligforeningen var et kollektivt varmeforsyningsanlæg, men vurderede, at der var tale om en blokvarmecentral. Dermed kunne boligforeningen være undtaget fra prisreguleringen og/eller anmeldelsespligten, jf. undtagelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1332 af 2. december 2010 om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning).

Klagenævnet vurderede ikke, at boligforeningen var undtaget fra prisreguleringen, fordi en sådan undtagelse ville være betinget af, at alle ejendomme var ejet af boligforeningen. Denne betingelse om 100 % ejermæssigt sammenfald var ikke opfyldt.

Energiklagenævnet fandt heller ikke, at boligforeningen var undtaget fra anmeldelsespligten, eftersom denne undtagelse kun gælder for blokvarmecentraler med en kapacitet på op til 1 MW. I sagen blev det lagt til grund, at boligorganisationens eget produktionsanlæg ville have været over 1 MW, hvis organisationen selv havde produceret varmen.

Boligorganisationens konstruktion

Boligorganisationen havde bemærket, at det er et boligselskab med en række afdelinger, som hver udgør selvstændige juridiske enheder, hvorfor afdelingerne skal betragtes hver for sig. Energiklagenævnet henviste dog til Højesterets dom af 29. maj 2008 i sag nr. 53/2007, hvorefter en afdeling i en boligorganisation uanset princippet om økonomisk uafhængighed i almenboliglovens § 16, stk. 1, ikke kunne anses for en selvstændig juridisk enhed, men måtte anses for en del af boligorganisationen.

I øvrigt fandt hverken tilsynet eller klagenævnet, at det ville have gjort en forskel i forhold til anmeldelsespligten.

Kollektive varmeforsyningsanlæg

Kollektive varmeforsyningsanlæg defineres i varmeforsyningslovens § 2, stk. 1, og omfatter kort sagt biogasanlæg og -net, fremføringsanlæg (distribution og transmission), produktionsanlæg og blokvarmecentraler.

En blokvarmecentral defineres i § 2, nr. 3, i projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1794 af 2. december 2020 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg), som "En varme- eller kraftvarmecentral, der er etableret i forbindelse med et større byggeri, hvis formål er at forsyne en lukket kreds eller et forudbestemt antal brugere med energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand".

Prisregulering

Kollektive varmeforsyningsanlæg og andre leverandører af varme til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand er omfattet af varmeforsyningslovens prisregulering. De må kun indregne nødvendige omkostninger i varmeprisen. Kun under visse betingelser kan der opnås et overskud, fx ved levering af varme fra vedvarende energikilder.

Kollektive varmeforsyningsanlæg er forpligtet til at anmelde priser og leveringsbetingelser til Forsyningstilsynet. De skal udarbejde budget og priseftervisning til brug for tilsynets kontrol.

Priser og leveringsbetingelser, der ikke er anmeldt, er ugyldige. Ikke anmeldelse betyder ikke, at varme skal være gratis. Varmeleverandørerne vil i så fald fortsat have mulighed for omkostningsdækning, men ikke for at opnå et overskud.

Blokvarmecentralers undtagelse fra prisreguleringen og/eller anmeldelsespligten

Blokvarmecentraler er under visse betingelser undtaget fra prisreguleringen og/eller anmeldelsespligten. Det følger af § 3 i undtagelsesbekendtgørelsen.

Blokvarmecentraler er helt undtaget fra prisreguleringen, hvis de udelukkende leverer varme til boligblokkens, virksomhedens eller institutionens eget forbrug. Efter den af energimyndighederne udviklede praksis er undtagelse efter denne bestemmelse betinget af, at der er 100 % ejersammenfald, dvs. sammenfald mellem blokvarmecentralens ejere og ejerne af de bygninger, som forsynes af blokvarmecentralen.

Er der ikke 100 % ejersammenfald, kan en blokvarmecentral være undtaget fra anmeldelsespligten. Blokvarmecentralen vil således slippe for at skulle anmelde priser, leveringsbetingelser, budget og priseftervisning mv. Betingelsen er i så fald, at blokvarmecentralen har en kapacitet på maksimalt 1 MW. Blokvarmecentraler, der er undtaget fra anmeldelsespligten, vil fortsat skulle overholde prisreguleringen.

Mulighed for direkte kundetilslutning

Problematikken ved, at en boligorganisation bliver en varmeforsyningsvirksomhed ved fællesindkøb af varme fra et fjernvarmeselskab for tredjemand, der får varme via boligorganisationens varmeveksler, vil kunne undgås ved, at de ejendomme, som ikke ejes af boligorganisationen, fremover selv skal indgå aftale om varmeleverance med fjernvarmeselskabet. De vil i så fald kunne få en direkte tilslutning til fjernvarme. Fjernvarmeselskabet skal imødekomme en anmodning herom, hvis det er teknisk gennemførligt, jf. varmeforsyningslovens § 20, stk. 6. Uden videredistribution til tredjemand vil boligorganisationen kun aftage varme til eget forbrug, og dermed ikke blive omfattet af prisreguleringen.


Læs Energiklagenævnets afgørelse her
Sag om anmeldelsespligt i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 1

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat