Klagenævnet for Udbud afsagde den 12. marts 2021 en kendelse vedrørende SKI rammeaftalen 02.19 Saas-Cloud, som sætter alvorlige spørgsmålstegn ved lovligheden af SKI 02.19's tildelingsmodel og dermed om ordregivere kan afløfte deres udbudspligt ved anvendelse af denne rammeaftale.

Klagenævnet for Udbud har for tredje gang siden offentliggørelsen af SKI rammeaftale 02.19 (herefter SKI 02.19) afsagt en kendelse, som tilsidesætter en tildeling på SKI 02.19 som værende i strid med udbudsreglerne. Denne gang går klagenævnet et skridt videre og udtaler mere generel kritik af SKI 02.19's tildelingsmodel.

Klagesagen – kort fortalt

Kendelsen omhandler Sorø Kommune, som havde foretaget en direkte tildeling om levering af et pladshenvisningssystem til KMD A/S i henhold til SKI rammeaftalen 02.19.

Assemble A/S, en forbigået leverandør på rammeaftalen, indgav en klage til Klagenævnet for Udbud, med påstand om, at Sorø Kommune havde overtrådt udbudslovens § 2, ved at foretage en usaglig og ikke objektiv behovsopgørelse og tildele leveringsaftalen direkte til KMD A/S, selvom Assemble A/S' tilbud også levede op til behovsopgørelsen.

Sorø Kommune havde forud for tildelingen foretaget en behovsopgørelse, som foreskrevet i SKI 02.19's bilag B – Retningslinjer for tildeling af Leveringsaftale, og kommunen havde på den baggrund konstateret, at kun KMD A/S kunne opfylde samtlige af kommunens 156 krav til de såkaldte STORM områder. Tilsvarende konstaterede kommunen, at Assemble A/S' løsning kun opfyldte 140 af de STORM-områder, som kommunen havde identificeret.

Idet kun KMD A/S opfyldte samtlige 156 krav i behovsopgørelsen, valgte kommunen i overensstemmelse med retningslinjerne i SKI 02.19 at foretage en direkte tildeling til KMD A/S.Klagenævnets vurdering

Det fremgår af kendelsen, at det netop er i forbindelse med opgørelsen af kundens indkøbsbehov, at udfordringen opstår. I den konkrete sag, kunne Assemble A/S således sandsynliggøre, at Assemble A/S opfyldte Sorø Kommunes behov til et nyt pladshenvisningssystem med henvisning til andre STORM-områder, end de som Sorø Kommune havde anvendt i deres behovsopgørelse. Klagenævnet tog dermed samtlige af Assemble A/S' påstande til følge og annullerede Sorø Kommunes tildelingsbeslutning.

Herudover udtalte Klagenævnet for Udbud mere generelt, at SKI 02.19's model for træk på rammeaftalen gav anledning til overvejelser om, hvorvidt modellen er i overensstemmelse med udbudslovens § 2, stk. 2, hvorefter et udbud ikke må udformes med det formål uberettiget at begrænse konkurrencen.

Rammeaftalen indeholder således ifølge klagenævnet en betydelig risiko for, at konkurrencen på SKI 02.19 bliver illusorisk, idet kunden via behovsopgørelsen selv kan fastsætte, hvorvidt kundens behov skal leveres gennem den ene eller anden STORM-område, selvom et andet system objektivt kan opfylde samme behov via andre STORM-områder.

SKI 02.19's fremtid

Kendelsen kommer i kølvandet på en række andre kendelser om anvendelsen af SKI 02.19. Kendelser som også har illustreret vanskelighederne ved at anvende SKI 02.19 til indkøb af komplekse it-systemer.

Se kendelserne her:
Klagenævnet for udbud- Systematic AS mod Greve Kommune
Klagenævnet for udbud - EG AS mod Egedal Kommune

Den pågældende kendelse stiller for alvor spørgsmålstegn ved lovligheden af tildelingsmodellen på SKI 02.19. Klagenævnets bekymring synes at være kundernes umiddelbare frie valg i forhold til at udvælge de STORM og FORM-områder, som skal opfylde kundens behov, hvilket giver kunderne mulighed for at indskrænke konkurrencen i strid med udbudslovens § 2, stk. 2.

Med de nu flere og ret bekymrende kendelser i ryggen, er det usikkert i hvilket omfang kunderne vil anvende SKI 02.19 i fremtiden. Herudover indeholder SKI 02.19 en række i begrænsninger i forhold til indkøb af videreudviklinger og nye funktionaliteter, som gør, at rammeaftalen ikke bør anvendes til køb udover standardløsninger.

Læs også advokat Anne Katrine Elkjær-Holms udtalelse om anvendelse af SKI 02.19 i ITWatch:
Nyt nederlag til kommuner får kritikken af SKI til at blusse op

Du kan læse hele kendelsen her:
Klagenævnet for udbud: Assemble A/S mod Sorø Kommune

Kontakt

Anders Jakobsen

Advokat