Energistyrelsen har sendt et lovforslag om lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning i høring. Lovforslaget har til formål at ophæve den nugældende tilslutningspligt til naturgas og øge adgangen til oplysninger hos varmeforsyningsvirksomheder. 

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik i 2020 Klimaaftale for energi og industri, hvori parterne blev enige om at iværksætte en grøn varmeforsyning i Danmark. Lovforslaget implementerer dele af klimaaftalen netop med henblik på at understøtte den fossile udfasning i varmeforsyningen.

Ophævelse af tilslutningspligt til naturgas

Siden januar 2019 har kommuner ikke kunnet pålægge varmeforbrugere ny tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning (naturgas eller fjernvarme), men eksisterende tilslutningspligt kunne opretholdes. Forslaget er nu at ophæve tilslutningspligt til naturgas fuldstændigt, så eksisterende pålæg om tilslutningspligt skal ophæves. Det gælder kun for naturgasområder. Den eksisterende tilslutningspligt i fjernvarmeområder vil fortsat være gældende.

Tilslutningspligt betyder ikke, at en forbruger skal bruge naturgas til opvarmning af boligen. Det indebærer dog, at forbrugeren skal bidrage økonomisk til den kollektive forsyning i området. Naturgasselskaber kan i de områder, hvor der er pålagt tilslutningspligt, opkræve de faste afgifter til forsyningen, uanset om forbrugeren aftager naturgas.

Ophævelsen af tilslutningspligt til naturgas skal fremme udfasning af naturgas i den individuelle opvarmning. Forbrugerne skal stilles friere ved valg af varmekilde, så de i højere grad kan vælge varmeforsyning, der er baseret på vedvarende energi.

I dag opkræver gasdistributionsselskabet Evida dog ikke det faste bidrag, hvis en forbruger, der er underlagt tilslutningspligt, fravælger naturgas. Der vurderes derfor ikke at være økonomiske konsekvenser for hverken det offentlige eller erhvervslivet mv. forbundet med den ønskede ophævelse af tilslutningspligt til naturgas.

Ophævelsen sker ved, at tilslutningspligt til naturgas vil være uden virkning fra lovforslagets ikrafttræden. På denne måde undgås det, at lokalplaner, projektforslag eller servitutter skal ændres. Det påhviler kommunen som (varme)planlægningsmyndighed at vurdere behovet for at informere borgerne om de ændrede vilkår.

Øget adgang til oplysninger

Lovforslaget indeholder også ændringer i varmeforsyningsvirksomhedernes oplysningspligt. Varmeforsyningsvirksomhederne vil fremover skulle offentliggøre data om energiforbrug og drivhusgasemissioner. Dertil skal varmedistributionsvirksomhedernes oplysningspligt over for varmeforbrugerne udvides. Dette omfatter direkte oplysning om bl.a. forsyningens drivhusgasemissioner, for eksempel på den årlige faktura. De nærmere regler herfor vil blive fastsat ved bekendtgørelse.

Baggrunden for forslaget er, at det kan være vanskeligt for varmeforbrugerne, andre interessenter og offentligheden generelt at få oplysninger om og indsigt i, hvor grøn den enkelte varmeforsyningsvirksomhed egentlig er. Offentliggørelse af disse oplysninger vil dermed kunne anvendes til at påvirke forbrugere, varmeforsyningsvirksomhedernes bestyrelser eller lokalpolitikere til en grønnere omstilling.

Der er høringsfrist 25. november 2021. Læs høringsmaterialet her.

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat