Regeringen har præsenteret en række initiativer, som skal sikre fair konkurrence og forbrugersikkerhed hos tech-giganter og digitale platforme. Vi giver et overblik over initiativerne.

Tech-giganter og digitale platforme har fået stor betydning for både virksomheder og private. Udviklingen af den digitale verden og økonomi går stærkt og derfor kan det være svært for konkurrencelovgivningen at følge med.

Regeringsudspil: initiativer på konkurrenceområdet

Regeringsudspillet 'Tech-giganter: mere retfærdig konkurrence og bedre forbrugerbeskyttelse' fra 15. august 2021 indebærer en række forskellige initiativer, som skal sikre en fair konkurrence og transparens på det danske marked. Disse initiativer indebærer blandt andet en opdatering af de eksisterende konkurrenceregler, etablering af nye værktøjer, og en udvidelse af mulighederne for myndighedsindgreb. De mest relevante initiativer følger herunder.

Markedsberedskab over for tech-giganterne

Regeringen udtrykker bekymring over, om EU's forslag til Digital Markets Act er tilstrækkeligt til at løse de nationale udfordringer, som danske virksomheder møder på grund af tech-giganter og digitale platforme. Læs mere om forslaget her: Retsakten om digitale markeder: Klar til at være digital?

Derfor vil regeringen gerne indføre et 'Big Tech-beredskab', som skal styrke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens værktøjskasse. Værktøjet giver mulighed for at gribe ind, allerede når konkurrenceproblemer kan identificeres, og nuværende regler ikke er effektive.

Klarhed om konkurrenceretlige rammer for brug og deling af data

Ved brug og deling af data kan konkurrencereglerne mangle vejledning eller konkrete eksempler, som afholder virksomheder fra at samarbejde. Det medfører mindre initiativer til at skabe nye digitale forretningsmodeller, markeder eller andre digitale produkter.

Derfor vil regeringen arbejde for, at Kommissionen opdaterer vejledninger, så der skabes klarhed over konkurrencereglerne for fremtidens nye digitale forretningsmodeller.

Udvidet fusionskontrol med fokus på den digitale udvikling

Efter de gældende regler skal en fusion anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvis de deltagende virksomheders omsætning overstiger fastsatte tærskelværdier. Særligt i digitale markeder kan der være omsætningsmæssigt små virksomheder med store mængder værdifuldt data. Det kan føre til flere såkaldte killer acquisitions, hvor virksomheder opkøbes uden fusionskontrollen, selvom det har en konkurrenceskadelig effekt.

Regeringen undersøger derfor, om der kan indføres modeller, hvor visse opkøb skal anmeldes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, selvom de ikke overstiger de fastsatte tærskelværdier.

Tech-giganter skal kunne pålægges at betale for ekspertanalyser

Regeringen påpeger den foreliggende asymmetri mellem ressourcer såvel som viden fra store tech-giganter og platforme på den ene side og myndighederne på den anden side. Den ulighed kan medføre, at myndighederne ikke kan håndhæve konkurrencereglerne.

For at sikre en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne undersøger regeringen, om tech-giganterne kan pålægges at betale for eksterne uafhængige ekspertanalyser, som er relevante for konkurrencemyndighedernes vurdering.

For at realisere initiativerne vil regeringen nedsætte en ekstern ekspertgruppe, hvis opgaven er at understøtte regeringens håndtering af de forskellige problemstillinger vedrørende tech-giganter. Ekspertgruppen skal løbende vurdere udfordringer med tech-giganter i samfundet, økonomien, kulturen mv. Derudover øges den tværministerielle indsats med en taskforce på tværs af ministerierne. Det skal sikre en stringent politisk linje over for tech-giganter.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat