Et udkast til endnu en ny affaldsaktørbekendtgørelse er sendt i høring som konsekvens af de nye regler i miljøbeskyttelsesloven, som forventes at blive ændret pr. 1. juli 2022. 

Efter de foreslåede nye regler i miljøbeskyttelsesloven må kommuner fremover ikke behandle eller sortere affald til materialenyttiggørelse. Kommunerne kan fortsat foretage en indledende sortering af restaffald, farligt affald eller affald til forbrænding eller deponi for dele, der er egnet til materialenyttiggørelse, dog ikke hvis der anvendes automatiserede sorteringsanlæg.

Kommuner med eksisterende sorterings- og behandlingsanlæg vil kunne deltage i en overgangsordning på fem år, medmindre der kan opnås dispensation.

Vand- og spildevandsaktiviteter og jord, som er affald, er undtaget fra forbuddet. Det samme gælder affaldssortering og -behandling på ikke brofaste øer. Ministeren vil få bemyndigelse til at tillade visse andre aktiviteter.

Overblik over forslaget til de nye regler for affaldsaktørbekendtgørelsen

Forslaget til de nye regler vedrører bl.a. betingelserne for kommuners deltagelse i overgangsordningen og for at få dispensation. Desuden indeholder bekendtgørelsen nærmere regler om de tilfælde, hvor kommuner alligevel kan deltage i sorterings- og behandlingsaktiviteter.

Oversigt over frister

 • 30. september 2022: Anmeldelse af deltagelse i overgangsordningen til Forsyningstilsynet.
 • 30. september 2022: Ansøgning til Energistyrelsen om dispensation fra forbud mod at eje og drive automatiserede sorteringsanlæg.
 • 1. juli 2023: Udbud skal være gennemført, og kontrakt om behandling eller sortering af husholdningsaffald til materialenyttiggørelse skal være tildelt.
 • 1. juli 2023: Kommuner, der vil deltage i overgangsordningen, skal have indsendt oplysninger om anlæggets værdi og stand pr. 1. juli 2022 til Forsyningstilsynet.
 • 1. januar 2024: Sorterings- og behandlingsanlæg, der deltager i overgangsordningen, skal være udskilt fra kommunen.
 • 31. marts 2024: Anmeldelse af og dokumentation for udskillelsen til Forsyningstilsynet.
 • 1. juli 2027: Overgangsordningen udløber. Anlæg skal være afhændet senest 30. juni 2027.

Overgangsordning

Kommuner med eksisterende behandlings- eller sorteringsanlæg, som vil deltage i overgangsordningen, skal senest 30. september 2022 anmelde dette til Forsyningstilsynet. Det vil sige knap tre måneder efter, at reglerne er trådt i kraft.

Anmeldelsen til Forsyningstilsynet skal indeholde:

 • Oplysninger om, hvilket anlæg aktiviteterne er knyttet til.
 • For anlæg, der ikke er automatiserede sorteringsanlæg: Dokumentation for, at anlægget er godkendt og sat i drift senest 16. juni 2020, eller at der senest 16. juni 2020 er foretaget væsentlige irreversible investeringer i etableringen af anlægget.
 • For automatiserede sorteringsanlæg: Dokumentation for, at anlægget er godkendt og sat i drift senest 1. juli 2022, eller at der senest 1. juli 2022 er foretaget væsentlige irreversible investeringer i etableringen af anlægget.
 • Oplysninger om, hvori en eventuel irreversibel investering består, herunder oplysninger om allerede afholdte omkostninger og indgåede, bindende aftaler.

For at forblive i ordningen skal de anmeldte anlæg senest 1. januar 2024 udskilles i et særskilt selskab i aktie- eller anpartsform, der senest 31. marts 2024 skal anmeldes til Forsyningstilsynet. Overgangsordningen udløber 1. juli 2027.

Dispensation til automatiserede sorteringsanlæg

Fremfor at deltage i overgangsordningen kan kommuner med eksisterende automatiserede sorteringsanlæg søge dispensation hos Energistyrelsen. For at styrelsen kan meddele dispensation, skal anlægget overordnet opfylde de samme krav som for deltagelse i overgangsordningen, men der er to væsentlige forskelle:

 • For det første er det alene et krav, at kommunen senest 1. juli 2022 har foretaget irreversible investeringer i anlægget, som ikke behøver at være væsentlige. Der skal ikke nødvendigvis være tale om investeringer i den fysiske etablering af anlægget.
 • For det andet kan kun anlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald opnå dispensation. Anlæg til anden indledende sortering kan kun deltage i overgangsordningen.

Kommunen skal søge om dispensation senest 30. september 2022. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af formål og indhold i projektet, af den irreversible investering, herunder oplysninger om allerede afholdte omkostninger og indgåede, bindende aftaler. En dispensation giver mulighed for, at kommunen kan eje og drive anlægget også efter 1. juli 2027.

Dispensationsordning

Kommuner kan søge Forsyningstilsynet om dispensation fra forbuddet mod at behandle eller sortere affald. Betingelserne for, at kommunen kan opnå dispensation, er:

 • Kommunen har afholdt et udbud af opgaven efter udbudslovens regler for tildeling af offentlige kontrakter.
 • Kommunen har ikke modtaget antagelige ansøgninger eller tilbud i forbindelse med udbuddet.
 • Forud for udbuddet har kommunen fortaget en indledende markedsundersøgelse, og resultatet heraf har i relevant omfang afspejlet sig i udbuddet.
 • Markedsundersøgelsen skal som minimum bestå i:
  - Indhentning af oplysninger om eksisterende og potentielle nye løsninger på markedet og markedets generelle prisniveau (enten hos de økonomiske aktører eller hos rådgivere).
  - Dialog med potentielle ansøgere og tilbudsgivere om krav til det ønskede indkøb.

Hvis ansøgningen imødekommes, vil kommunen alene kunne behandle eller sortere affald fra affaldsordninger etableret i kommunen. Aktiviteter omfattet af dispensationen skal desuden udøves i et særskilt aktie- eller anpartsselskab, der drives på kommercielle vilkår med privat medejerskab. Den private ejer skal besidde minimum 25 % af selskabets kapital og stemmerettigheder.

Kommunen skal herefter genudbyde opgaven på samme vilkår som ved det første udbud, men kan dog foretage uvæsentlige ændringer i genudbuddet, som ikke vil påvirke feltet af potentielle ansøgere eller tilbudsgivere eller fordreje konkurrencen. Kommunen må give en privat aktør mulighed for at påtage sig opgaven sammen med kommunen i et selskab, men det må ikke være et krav for tildeling af opgaven, at den private aktør indtræder i selskabet. En privat aktør vil ved genudbud godt kunne vælge at udføre opgaven alene.

Nærmere regler om tilladte sorterings- og behandlingsaktiviteter

Det foreslås, at kommuner fortsat kan deltage i aktiviteter i forbindelse med omlastning af affald, affald fra kommunens egne virksomheder eller institutioner og anvendelse af affald til bygge- og anlægsprojekter.

Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med omlastning af affald egnet til materialenyttiggørelse:

 • Af- og pålæsse affaldet med henblik på transport til et behandlingsanlæg.
 • Oplagre affaldet midlertidigt.
 • Manuelt frasortere grove fejlsorteringer.
 • Foretage sammenpresning og balletering med henblik på transportoptimering.
 • Komprimere, herunder neddele, flamingo.

Med hensyn til affald fra kommunens egne institutioner og virksomheder kan kommunen fortsat:

 • Behandle slagge fra kommunalt ejede forbrændingsanlæg.
 • Kompostere have- og parkaffald fra kommunale parker, haveanlæg, naturområder og kirkegårde på det sted, hvor affaldet er produceret.
 • Behandle affaldet i forbindelse med kommunens aktiviteter på social- og beskæftigelsesområdet.

Kommunen må desuden anvende affald til materialenyttiggørelse til kommunale bygge- og anlægsprojekter, dog uden at varetage forbehandling af affaldet. Hvis kommunen indgår en aftale med en privat aktør om varetagelse af et kommunalt bygge- og anlægsprojekt, vil den private aktør ikke være forhindret i at varetage forbehandling af affaldet. Det betyder formentlig, at dette affald er undtaget fra kravet om udbud.

Det forventes, at kommunen ligeledes fortsat må forbehandle affald på genbrugspladser, så de ansatte på genbrugspladser vil kunne frasortere affald til genbrug. De nærmere regler forventes at blive sendt i høring i efteråret 2022 med ikrafttræden 1. januar 2023.

Øvrige regler

De foreslåede nye regler indeholder øgede valgmuligheder for virksomheder til at vælge affaldsindsamler. Hvis kommunen (frivilligt) tilbyder små virksomheder at indsamle deres forbrændingsegnede affald og affald til materialenyttiggørelse, er virksomhederne ikke forpligtet til at benytte indsamlingsordningen.

Høringsudkastet regulerer herudover kommunens pligt til at opkræve markedspriser for visse kommunale indsamlingsordninger for erhverv og kommunal behandling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse. Prisen skal som minimum fastsættes, så der sikres fuld dækning af omkostningerne ved indsamlingen. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at markedsprisen som minimum skal dække både direkte og indirekte omkostninger, herunder forrentning og afskrivning af kapital. Det er ikke udtrykkeligt krævet i høringsudkastet, at markedsprisen skal indeholde forrentning.

Tilsyn

Forsyningstilsynet fører tilsyn med:

 • Kommunalbestyrelsens overholdelse af betingelserne for deltagelse i overgangsordningen og dispensation.
 • Kommunalbestyrelsens overholdelse af regler om markedspriser.

Der er frist for at afgive bemærkninger 6. maj 2022. Du kan læse høringsudkast til affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen her: Høring over udkast til affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Henriette Soja

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Renée van Naerssen

Advokat