Retten i Glostrup har idømt HMN Naturgas og Gastech-Energi hver især en bøde på 8 mio. kr. for ulovlig priskoordinering på service af naturgasfyr. Derudover er fire personer idømt personlige bøder i sagen. 

Efter konkurrencelovens § 6, stk. 1, er det forbudt for virksomheder at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, hvilket blandt andet omfatter aftaler om priser indgået mellem konkurrenter.

Sagen om ulovlig priskoordinering på service af naturgasfyr

Daværende HMN Naturgas, to servicepartnere Gastech-Energi og Kiertner, samt brancheforeningen DEBRA indgik i 2014 en såkaldt principaftale om, at HMN Naturgas' slutbrugerpriser på service af naturgas skulle stige.

Det gjorde det muligt for konkurrenterne i serviceleddet – herunder de to servicepartnere – at hæve deres abonnementspriser på service af naturgasfyr.

I 2016 afgjorde Konkurrencerådet, at parterne havde overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere priser på serviceydelserne. Konkurrencerådet anmeldte sagen til National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Afgørelsen fra Konkurrencerådet blev efterfølgende stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i 2017 og herefter af Sø- og Handelsretten og Østre Landsret.

Bøderne for konkurrencebegrænsende aftaler

Overtrædelsen blev vurderet som en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, hvilket som udgangspunkt medfører en bøde til virksomheder på minimum 4 mio. kr. Overtrædelsens grovhed, varighed samt virksomhedernes omsætning er medtaget ved fastlæggelse af bøderne.

Ved fastsættelse af bødernes størrelse er der som formildende omstændighed lagt vægt på, at overtrædelsen har været af kortere varighed (dvs. mindre end 1 års varighed).

Det er alene daværende HMN Naturgas og servicepartneren Gastech-Energi, der hver især er blevet idømt en bøde på 8 mio. kr. Den anden servicepartner og brancheforeningen eksisterer ikke længere.

Ud over millionbøder til virksomhederne er to personer idømt bøder på 100.000 kr. hver. Samtidig er én person idømt en bøde på 75.000 kr., og endelig er én person idømt en bøde på 50.000 kr. som følge af deres del i overtrædelsen. Anklagemyndigheden havde i sagen nedlagt påstand om fængselsstraf. Retten fandt ikke grundlag for at straffe de fire tiltalte personer med fængselsstraf.

Ved udmåling af de personlige bøder har Retten lagt vægt på overtrædelsens grovhed, hvilket som udgangspunkt medfører en bøde på mindst 100.000 kr. Fastsættelsen af de enkelte bøder beror på en konkret vurdering af omstændighederne i sagen. Som en formildende omstændighed ved fastsættelsen af de personlige bøder er der ligeledes lagt vægt, at overtrædelsen var af kortere varighed.

Se tidligere nyheder om ulovlige prisaftaler

14. juni 2019: Sø- og Handels­retten stadfæster afgørelse om ulovlig koordinering af priser
8. april 2021: Priskoordinering via brancheforening var ulovlig

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig