En ny Power-to-X strategi skal bidrage til den grønne omstilling og accelerere udviklingen inden for Power-to-X ved blandt andet målsætninger, en ny støttemodel og ændringer til el-infrastrukturen.

Den 15. marts 2022 blev der indgået en bred politisk aftale om udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer - en Power-to-X ("PtX") strategi. Med aftalen sigtes der mod at opbygge en elektrolysekapacitet på 4 – 6 GW frem mod 2030. PtX strategien bliver dermed en væsentlig del af det mere langsigtede mål - at Danmark skal blive klimaneutral senest i 2050. Der er i strategien lagt vægt på, at PtX kan bidrage til et integreret og fleksibelt energisystem, hvor PtX integreres i energisystemet på en måde, der understøtter og supplerer eksisterende forsyningssektorer, såsom el, gas og fjernvarme.

Om PtX-teknologi

PtX-teknologi gør det muligt at producere brændstoffer og kemikalier, der kan erstatte fossile produkter i en række svært omstillelige sektorer, som bl.a. søfart, luftfart, landbruget, dele af industrien og dele af den tunge vejtransport. Vi ser derfor allerede en række PtX initiativer inden for blandt andet offshore, transport og forsyningssektoren.

Væsentligste elementer i strategien

PtX strategien indeholder en række centrale målsætninger og ønsker fra politisk side. De mest centrale er:

 • Målsætningen om 4-6 GW elektrolysekapacitet i 2030
 • En ny støttemodel, der udmøntes gennem PtX-udbud
 • Forslag til nye muligheder inden for el-infrastrukturen
 • Etablering af dansk brintinfrastruktur og en PtX taskforce

PtX-udbud – hvordan gives der støtte?

PtX strategien indeholder en ny model for støtte bestående af en tilskudsordning på 1,25 mia. kr. Midlerne skal anvendes til et statsligt udbud til brintproduktion, samt bedre rammevilkår for producenterne. PtX-udbuddet forventes udmøntet på følgende måde:

 • Markedsbaseret udbud - der sigtes efter billigst og størst brintproduktion for budgettet.
 • Vindere af udbuddet findes ved at vælge de laveste bud på pristillæg, indtil budgettet er tømt.
 • Tilskuddet ydes som driftsstøtte og betales pr. produceret mængde grøn brint.
 • Kun brintproduktion, der er produceret fra vedvarende energikilder og lever op til EU’s krav til dokumentation for grønne PtX-brændstoffer, er støtteberettiget.
 • Støttemodellen baseres på et fast pristillæg.
 • Støtten ydes i en 10-årig periode og alle midlerne (1,25 mia. kr.) forventes udmøntet i en enkelt udbudsrunde.
 • Der indføres sikkerhedsmekanismer mhp. at sikre, at udbuddet ikke resulterer i meget beskeden brintproduktion og -kapacitet pga. høje budpriser.

Nye muligheder inden for el-infrastruktur

Strategien adresserer nogle ønskede muligheder til el-infrastrukturen – herunder direkte linjer, geografisk differentierede forbrugstariffer og lokal kollektiv tarifering. Dette blandt andet med henblik på at give bedre mulighed for at føre elledninger direkte fra vind- og solparker til PtX anlæg, samt give mulighed for lavere tariffer til store el forbrugere - som for eksempel PtX producenter. Forslaget indebærer således en undtagelse fra hovedreglen om, at transport og distribution af el skal ske via det kollektive net. Undtagelsen vil ikke undtage aktørerne fra betaling af moms og afgifter, herunder elafgift. Hvis el anvendes til proces, kan elafgiften dog godtgøres bortset fra 0,4 øre pr. kW.

Etablering af dansk brintinfrastruktur

Strategien nævner også, at det er en vigtig prioritering, at de to gasinfrastrukturselskaber, Energinet og Evida, får mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur, samt at der indledes dialog med Tyskland og andre af Danmarks nabolande om eventuel etablering af brintinfrastruktur. Etableringen af en sådan brintinfrastruktur vil kunne fremme eksporten. Det forventes, at regeringen senere i 2022 vil fremlægge et energi- og forsyningsudspil med et oplæg til regulering af dansk brintinfrastruktur, herunder ifbm. ejerskab, finansiering, drift mv.

PtX-taskforce

Der nedsættes en PtX-taskforce i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Taskforcen får blandt andet til formål at identificere og håndtere regulerings- og lovgivningsmæssige barrierer for opbygningen af en ny dansk forsyningssektor for PtX samt at styrke rammevilkårene inden for produktion, transport og anvendelse af brint og PtX-produkter i Danmark. Der afsættes 57 mio. kr. til taskforcen i perioden 2022 til 2026.

Ikke forslag om særlig prisregulering for overskudsvarme

Aftalen lægger ikke op til en særlig prisregulering for overskudsvarmeudnyttelse fra PtX-anlæg. Efter de gældende regler kan overskudsvarme fra PtX-anlæg, der udnyttes til fjernvarme, sælges til en pris, som svarer til et prisloft baseret på VE-kilder. I 2022 er prisloftet 77 kr. pr. GJ.

Vores forventninger

Vi følger udviklingen af PtX-området tæt på tværs af de forskellige brancher og sektorer, hvor PtX forventes at få betydning. Med den nye PtX-strategi understøttes udviklingen af PtX yderligere – både inden for den private og offentlige sektor. Det er vores forventning, at der kommer yderligere initiativer på både nationalt plan og EU-niveau, som sætter mere fokus på området.

PtX-strategien kan læses her: Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer.

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat