En Power Purchase Agreement (PPA) omtales ofte som et centralt værktøj i den grønne omstilling. Men hvad er en PPA egentlig, og hvordan fungerer den som aftaledokument i den grønne omstilling?

En PPA er en elhandelsaftale mellem en investor/producent og en køber om handel med en specifik produktion af el. Det er til fordel for fx en køber, der ønsker en mere grøn profil, samt en producent der ønsker at sikre en stabil indtægt med henblik på at gøre det nemmere at skaffe finansiering. PPA'er fungerer som et finansielt værktøj, hvor betalingerne til energiproducenter via PPA'en kan stilles til sikkerhed over for banken. PPA'er er dermed et værktøj, der blandt andet kan sikre finansiering, og dermed realisering, af bæredygtige energiprojekter for producenten, og give køberen af elektricitet mulighed for at mindske deres CO2-aftryk.

Hvordan fungerer en PPA?

En PPA kan være opbygget forskelligt, alt afhængig af de konkrete omstændigheder og den pågældende aktørs adgang til el og elnettet. Typisk taler vi om en sleeved PPA og en finansiel PPA, som vi gennemgår nærmere herunder. Derudover kan der også være tale om en 'on-site' PPA, hvor strømmen leveres direkte til forbrugsstedet hos aftageren.

Sleeved PPA

Ved en sleeved PPA, også kaldet fysisk PPA, leveres og aftages strømmen gennem det kollektive net. Den egentlige transaktion mellem parterne er dermed via en tredjepart i form af elhandleren eller forsyningsselskabet, som illustreret i nedenstående figur.

PPA figur 1

Som det fremgår af figuren, aftales der en pris i PPA'en, som betales til producenten, som til gengæld får energi og certifikater på, at der er tale om grøn strøm. Den fleksible pris, der betales til forsyningsselskabet, kunne være prisen for håndteringen af strømmen og betaling for at være på elnetværket.

Finansiel PPA

I den finansielle PPA (også kendt som en virtuel PPA) aftages der en fast mængde strøm, hvori prisrisikoen reguleres mellem parterne. Det er relevant, når der er udsving i strømprisen på elbørsen. Setuppet ses fx, hvis der er indgået en PPA med en udenlandsk producent, da den strøm producenten leverer ikke kommer på det samme netværk, som køberen anvender. Energien håndteres dermed i hver deres led, men det der binder køberen og producenten sammen er en aftalt pris i PPA'en samt levering af certifikater for grøn strøm. Det minder dermed om et finansielt instrument. Strømmen købes til en fast pris i PPA'en, mens producenten får den flydende markedspris. Hvis markedsprisen er lavere end PPA-prisen, skal køberen betale differencen til producenten. Den finansielle PPA fungerer dermed som en hedging-aftale mod volatile elpriser.

PPA figur 2

PPA'er som værktøj for virksomheder

En PPA kan sikre adgangen til grøn energi, hvilket – udover at være hensigtsmæssigt i forhold til den grønne omstilling – også kan understøtte det enkelte selskabs ESG-mål.

PPA'er er komplekse aftaler, der kræver gennemgående og til tider omfattende arbejde, og som forudsætter rådgivere, der forstår den regulatoriske ramme og kan omsætte den til kontraktuelle klausuler. Et af de elementer, som ofte gør PPA'er komplekse er, at der som regel er tale om længerevarende aftaler.

Når virksomheder igangsætter arbejdet med indgåelsen af en PPA, er det ikke alene de sædvanlige kontraktklausuler, der skal tænkes ind. Der skal som regel også tages stilling til opførsel af anlæg, herunder håndtering af forsinkelser og leveringssted mv. De regulatoriske forhold kommer også i spil, fx ved krav om tilladelser til etablering, elproduktion og nettilslutning – alt afhængig af de konkrete rammer PPA'en skal bruges til.

Ved indgåelse af PPA'er får oprindelsesgarantier/-certifikater ofte en central betydning. Oprindelsesgarantierne er en fordel for virksomheder, når der indgås en PPA, da virksomheden så kan dokumentere og garantere oprindelsen eller den anvendte metode til produktionen af energien modtaget via PPA'en. Oprindelsesgarantierne udstedes af Energinet til producenten, og derfor bør parterne i en PPA også regulere, hvordan garantierne skal håndteres. De grundlæggende elementer, der bør reguleres, er blandt andet pris for overdragelse, hvem der har ansvaret ved eventuelle lovændringer, og hvem garantierne skal tilfalde.

PPA'er bør desuden håndtere spørgsmålet om balanceansvar. Ligger det mellem parterne eller hos en tredjepart? I en PPA er producenten og aftageren ofte hver især ansvarlig for at håndtere balanceansvaret for hhv. produktion og forbrug. Balanceansvaret kan dog varetages af en tredjepart (fx en elhandelsvirksomhed). I det tilfælde, skal betingelserne fastlægges i en trepartsaftale med elhandelsvirksomheden, og aftalen bør afspejle klausulerne fra den pågældende PPA. Dette bliver særlig vigtigt at håndtere kontraktuelt, hvis parterne har forskellige balanceansvarlige aktører for henholdsvis produktion og forbrug.

Grøn omstilling og PPA'er – hvor er vi på vej hen?

Der sker rigtig meget inden for den grønne omstilling – både i Danmark og internationalt. Det er derfor ikke overraskende og vores fortsatte forventning, at PPA'er fylder mere og mere på det danske marked (og det europæiske). Dette både som incitament til finansiering af grøn energi, men også som værktøj for virksomheder der arbejder med at opfylde deres ESG-mål – samt imødekomme krav fra ledelse, bestyrelse og investorer.

Vi oplever PPA'er som særligt velegnede til at sikre kapital til vind- og solprojekter, samt til at understøtte ESG-mål via oprindelsescertifikater. Fordelen er, at der er tale om langsigtede aftaler mellem opstillere af grøn strøm på den ene side, og på den anden side virksomheder, elhandlere eller andre med interesse i at sikre sig dokumenteret grøn strøm til en fast pris i mange år frem.

En af baggrundene for den stigende brug af PPA skal også findes i, at udviklere af vindmølle- og solcelleanlæg i stigende grad opererer på rene markedsbetingelser uden statsstøtte. Det medfører et behov for udviklerne til at kunne fremvise en sikker indtægtsstrøm, hvilket kan give adgang til at skaffe kapital så billigt som muligt.

PPA'er er komplekse, men flere udbydere tilbyder en vis form for standardversion tilpasset den enkelte udbyder. Uanset hvilken type af PPA og uanset, hvem din virksomhed indgår aftalen med, så er det centralt at se på aftalekomplekset med kompetence og erfaring inden for både det kontraktuelle og regulatoriske samt forståelse for mekanismerne og hensynene bag aftalerne. Vi har i Horten samlet vores ressourcer med erfaring indenfor PPA'er i en taskforce-gruppe, som står klar til at rådgive din virksomhed, hvis I overvejer at arbejde med en PPA. Vi tager gerne en uforpligtende drøftelse.

Kontakt

Christian Tullberg

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Andreas Schønbeck

Partner