På baggrund af høringssvarene til lovforslaget om ny organisering af affaldssektoren har Energistyrelsen sendt en ændring af lovforslaget i høring. Baggrunden herfor er, at de indkomne høringssvar har givet anledning til justeringer. Høringsfristen er meget kort – allerede 11. april 2023.

Lovforslagets formål er en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren. Alt forbrændingsegnet affald skal sendes i udbud, og kommunernes anvisningsret bliver ophævet. Kommuner skal desuden selskabsgøre deres forbrændingsanlæg i et aktie- eller anpartsselskab og konkurrere med andre – private og kommunale – anlæg om affaldet på kommercielle vilkår.

Du kan læse mere om lovforslaget her.

De foreslåede justeringer

1. Undtagelse fra fristen for selskabsgørelse efter ansøgning

Det foreslås at bemyndige energiministeren til at undtage fra fristen for selskabsgørelse efter ansøgning.

I henhold til lovforslaget skal kommuner senest 31. december 2024 selskabsgøre deres anlæg. Ministeren kan udskyde fristen under helt særlige betingelser, hvor der kan være risiko for, at et eksisterende anlæg ikke kan indskydes i et A/S eller ApS, fx fordi anlæggets forpligtelser som følge af konkurrenceudsættelsen vurderes at overstige aktiverne. Efter lovforslaget skal indgangsværdierne fastsættes efter regler for transfer pricing. Denne værdi kan være lavere end den regulatoriske værdi. I så fald kan selskabet ikke stiftes, da der ikke vil være den fornødne selskabskapital (400.000 kr. for et A/S og 40.000 kr. for et ApS).

Før der søges om dispensation skal kommunen undersøge alternative muligheder, fx indskud af yderligere kapital. Det skal dog vurderes, om dette vil være sagligt og økonomisk forsvarligt. Reglerne om statsstøtte skal også overholdes.

2. Tvunget debitorskifte skal kun gælde lån

I det første lovforslag kunne der besluttes tvunget debitorskifte for alle kontrakter undtagen forbrændingsaftaler. Det ændres nu til kun at omfatte lån.

Der kan derfor ikke besluttes tvunget debitorskifte for andre gensidige aftaler og dermed heller ikke for forbrændingsaftaler. Ved tvunget debitorskifte af lån, skal kommunen stille garanti.

3. Opgaver og sanktionsmuligheder for Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet får nu til opgave at udarbejde vejledningsmateriale og konkurrencefremmende tiltag til brug for kommunernes afholdelse af udbud. En kommune skal indberette og begrunde det overfor tilsynet, hvis de fastsatte tiltag ikke er fulgt. Forsyningstilsynet vil kunne stille krav til indberetningen og give påbud om indberetning

Hvis kommunen har indgået aftale med et (helt eller delvist) eget anlæg, og de konkurrencefremmende tiltag ikke er anvendt, får Forsyningstilsynet mulighed for at påbyde kommunen, at kontrakten bringes til ophør.

Efter lovbemærkningerne vil de konkurrencefremmende tiltag fx kunne fastsætte og afgrænse de parametre, som kommunerne vil kunne stille krav om i et udbud. Forsyningstilsynet kan fx fastsætte standarder for indregning af transparensomkostninger, kontraktlængder, affaldsmængder, indledende markedsundersøgelse, anvendelse af fælles udbud m.m. Kommunerne vil selv kunne fastsætte det konkrete niveau for disse krav, herunder blandt andet krav til miljø og økonomi.

Energiministeren har bemyndigelse til at fastsætte regler, der vil gøre de konkurrencefremmende krav obligatoriske.

4. Krav om genudbud

Kommunerne skal efter lovforslaget senest 1. juli 2025 have indgået kontrakt om behandling af det forbrændingsegnede affald på baggrund af udbud.

Det foreslås at indsætte et supplerende krav om genudbud af kontrakter, der allerede før lovforslagets ikrafttræden er indgået på baggrund af et udbud, hvis kontrakten er indgået med et (helt eller delvist) eget anlæg. Disse kontrakter skal genudbydes senest 1. juli 2028. Formålet hermed er at undgå strategiske udbud og meget lange kontrakter mellem kommune og eget anlæg.

5. Ophævelse af miljøbeskyttelseslovens § 50 b udsættes

Ophævelsen af miljøbeskyttelseslovens § 50 b om vurdering af affaldsmængder udskydes til 1. januar 2025.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Renée van Naerssen

Advokat