Nødforordningen trådte i kraft 30. december 2022 og skal forkorte sagsbehandlingstiden på blandt andet solanlæg og varmepumper.

Rådets nødforordning om hurtigere tilladelsesprocedurer for opstilling af vedvarende energi ("VE") trådte i kraft den 30. december 2022. Forordningen skal forkorte sagsbehandlingstider på nye VE-anlæg, bl.a. solanlæg og varmepumper. Forordningen har ikke konsekvenser for udrulning af fjernvarme, fordi den ikke gælder for proceduren for projektgodkendelse.

Formål med forordningen

Forordningens formål er at adressere forsyningssikkerheden og de stigende gas- og elpriser i EU ved at indføre midlertidige foranstaltninger, som kan øge adgangen til vedvarende energi.

Forordningen fastsætter frister for sagsbehandlingstiden for visse typer af VE-projekter. Desuden indeholder forordningen en anerkendelse af, at VE-projekter har en væsentlig samfundsinteresse. Det medfører, at projekterne skal prioriteres ved afvejning af retlige interesser i forbindelse med konkrete sager.

De omfattede VE-projekter

VE-projekter, som er omfattet af forordningen, er bygningsintegrerede og tagmonterede solceller og solpaneler ("solanlæg"), varmepumper og repowering-projekter.

Solanlæg

Tilladelsesproceduren for solanlæg – både el- og varmeproducerende anlæg – på bygninger må maksimalt tage tre måneder.

Mindre og mellemstore solanlæg på bygninger kunne allerede opføres uden krav om fx miljøvurderings-, bygge- eller etableringstilladelse. Solanlæg er efter forordningen generelt undtaget fra VVM-reglernes krav om miljøscreening og udfærdigelse af en miljøkonsekvensrapport. Der kan dog være projekter, hvor kommunen skal vurdere, om anlæggene overholder bygningsreglementet. Denne procedure vil være omfattet af de fastsatte frister.

Varmepumper

Varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 50 MW er omfattet af forordningen. Tilladelsesproceduren for installation af varmepumper må maksimalt tage én måned, dog tre måneder for jordvarmepumper. Proceduren for arealplanlægning, varmeplanlægning og projektgodkendelse er dog ikke omfattet af fristen, jf. nedenfor.

Varmepumper med en elektrisk kapacitet på op til 12 kW og varmepumper, der installeres af en VE-egenforbruger med en elektrisk kapacitet på op til 50 kW, skal desuden kunne få tilladelse til nettilslutning efter blot meddelelse af den relevante enhed, medmindre der er relevante sikkerhedshensyn eller tekniske hindringer.

Repowering-projekter

Repowering er fornyelse af bestående elproducerende VE-anlæg, fx vindmøller og solcelleanlæg.

Tilladelsesproceduren for repowering-projekter, inklusive nettilslutningstilladelser, må maksimalt tage seks måneder. Hvis repowering-projektet medfører mindre end 15 % kapacitetsforøgelse, skal der gives tilladelse til nettilslutning inden for tre måneder, medmindre der er relevante sikkerhedshensyn eller tekniske hindringer.

Hvor en VVM-vurdering af repowering-projektet er påkrævet, begrænses vurderingen til de potentielle væsentlige følger af ændringen sammenlignet med det oprindelige projekt.

Repowering af solanlæg undtages fra gennemførelse af VVM-vurdering, forudsat at projektet ikke kræver yderligere plads samt at projektet af anlægget fortsat vil overholde de miljømæssige afbødningsforanstaltninger fastsat for det oprindelige anlæg.

Tilladelsesproceduren omfattet af fristerne

Forordningens henvisninger til tilladelsesproceduren og fristerne skal forstås bredt. Begrebet omfatter alle relevante aktiviteter og tilladelser, herunder fx med hensyn til nettilslutning, miljøvurderinger, offentlighedsfasen og høring. Fristerne omfatter dog hverken proceduren for den fysiske arealplanlægning efter planloven eller for varmeplanlægning og godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven.

Proceduren anses for at være startet, når den relevante myndighed har modtaget en fyldestgørende ansøgning. Proceduren er sluttet, når myndigheden meddeler sin afgørelse. Klageperioden er ikke omfattet af tidsfristen.

Reglerne er midlertidige

Reglerne gælder for alle tilladelsesprocedurer som igangsættes efter forordningens ikrafttræden, og mens den er gældende.

Forordningen er midlertidig og vil bortfalde efter 18 måneder fra dens vedtagelse. Kommissionen skal senest ultimo december 2023 vurdere forordningens eventuelle forlængelse.

Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat