Erhvervsstyrelsen ændrede 1. november 2023 serviceattesten, der benyttes i forbindelse med deltagelse i offentlige udbud. Ændringen skal sikre større gennemsigtighed for ordregivere og medfører ændringer af både indhold og layout. Baggrunden er et ønske om, at offentlige kontrakter ikke skal tildeles virksomheder, der har gjort grov brug af social dumping og illegal arbejdskraft.

Serviceattesten dokumenterer, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsloven. Serviceattesten indeholder en række oplysninger fra blandt Erhvervsstyrelsen, Skatteforvaltningen og politiet. Serviceattesten er ikke et lovkrav, da tilbudsgiveren kan fremsende dokumentation på andre måder, men den er med til at lette dokumentationsprocessen. Fremadrettet vil serviceattesten indeholde yderligere oplysninger samt have et ændret layout.

Baggrunden for ændringen

I forbindelse med indgåelsen af arbejdsmiljøaftalen i marts 2023 blev der udtrykt et politisk ønske om at styrke indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft. Ændringen af serviceattesten udspringer derfor af et ønske om, at offentlige kontrakter ikke skal tildeles virksomheder, der har gjort grov brug af social dumping og illegal arbejdskraft. Sådanne virksomheder skal sortlistes fra deltagelse i offentlige udbud.

Indhold i serviceattesten

I tråd med ønsket om at styrke indsatsen mod social dumping og illegal arbejdskraft vil serviceattesten fremover også indeholde oplysninger om, at en virksomhed, dens ledelse eller bestyrelsesmedlemmer er eller kan være straffet for at beskæftige illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder efter udlændingelovens bestemmelser.

En ordregiver vil derfor fremadrettet automatisk modtage oplysninger om, hvorvidt en tilbudsgiver tidligere er blevet straffet inden for området for illegal arbejdskraft. Oplysningerne vil fremgå af serviceattesten, hvis virksomheden eller dens ledelses- eller bestyrelsesmedlemmer er straffet, har nægtet at give samtykke til indhentning af oplysningen eller ikke har afgivet en tro- og loverklæring.

Layout i serviceattesten

Ændringen af serviceattesten omfatter ligeledes et afkrydsningsfelt, hvor der kan være afkrydset i "Med anmærkninger" eller i "Uden anmærkninger".

Afkrydsning i "Uden anmærkninger" betyder, at der er tale om en "ren" serviceattest, da serviceattesten i så fald ikke indeholder oplysninger, som ordregiver skal forholde sig nærmere til. Modsat vil afkrydsning i "Med anmærkninger" betyde, at serviceattesten indeholder oplysninger, som ordregiver er forpligtet til at foretage nærmere undersøgelser af.

Der kan anføres anmærkninger til forskellige forhold i serviceattesten. Anmærkningerne kan vedrøre dokumentationen for udelukkelsesgrundene og oplysninger om brug af illegal arbejdskraft. Ordregiver er forpligtet til at undersøge alle forhold med en anmærkning.

Hvilken betydning får ændringen?

Ændringen skal medvirke til at skabe mere gennemsigtighed for ordregiver. Det skal blive lettere for ordregiver at identificere, om der er forhold, der kan begrunde, at en tilbudsgiver skal udelukkes fra et udbud.

Det forhold, at serviceattesten indeholder oplysninger om, at tilbudsgiver har benyttet illegal arbejdskraft under særligt skærpende omstændigheder, skal ikke i sig selv medføre udelukkelse. Dette skyldes bl.a., at der kan være tale om, at tilbudsgiver har nægtet at give samtykke til indhentning af oplysningen eller ikke har afgivet en tro- og loverklæring. Ordregiver skal derfor undersøge, om virksomheden eller dennes ledelses- eller bestyrelsesmedlemmer rent faktisk er straffet.

Viser det sig, at virksomheden eller dennes ledelses- eller bestyrelsesmedlemmer er straffet, er ordregiver forpligtet til at udelukke virksomheden, hvis virksomheden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om virksomhedens integritet. Ordregiver skal undersøge og vurdere, om straffen giver anledning til udelukkelse fra udbuddet.

Der skal i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af det enkelte tilfælde. Vurderingen skal foretages i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, og dermed om det er proportionalt, at den relevante overtrædelse skal medføre udelukkelse i det konkrete udbud. En oplysning om brug af illegal arbejdskraft medfører derfor ikke automatisk udelukkelse. Derudover skal ordregiver give tilbudsgiver mulighed for at "rense sig selv", bl.a. ved ordregivers indhentelse af en vejledende udtalelse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kontakt

Rikke Munk Rye Andersen

Director, advokat