Miljøministeriet har offentliggjort en ny vejledning om indsatsbekendtgørelsen. Samtidig har Miljøstyrelsen revideret dele af styrelsens vejledning om spørgsmål og svar om udledning af visse forurenende stoffer til vandmiljøet.

Ændringerne i vejledningerne vedrører navnlig udledning af miljøfarlige stoffer til et miljøbelastet vandområde, herunder forståelsen af indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.

De nye vejledninger skal ses i lyset af, at Miljø- og Fødevareklagenævnet 23. februar 2023 traf afgørelse om udledning af regnvand til den miljøbelastede recipient, Bygholm Å, i Horsens. Som reaktion på afgørelsen suspenderede Miljøstyrelsen dele af sine tidligere vejledninger på området.

De nye vejledningsudkast var i høring i perioden fra 12. oktober 2023 til 3. november 2023 og gav anledning til stor debat blandt myndigheder, teknikere og juridiske eksperter, som beskæftiger sig med udledninger til vandområder og indsatsbekendtgørelsens § 8, stk. 3.

Debatten har navnlig vedrørt vejledningens nye forringelsesbegreb, herunder, at en forringelse ‒ ifølge vejledningen ‒ forudsætter en målbar koncentrationsstigning i et repræsentativt målepunkt, hensynet til opfyldelse af miljømålet og muligheden for at udpege en blandingszone. Disse spørgsmål er efter vores opfattelse ikke fuldt besvaret med de nye vejledninger.

F.eks. giver det stadig anledning til tvivl, hvordan en koncentrationsstigning skal beregnes, og hvordan en yderligere udledning af miljøfarligt stof ikke vil kunne hindre målopfyldelse, når miljøkvalitetskravet for det udledte stof allerede er overskredet.

Miljøministeriet har oplyst, at der er nedsat to arbejdsgrupper under Miljøstyrelsen, som dels skal operationalisere de nye vejledninger i forhold til beregning af koncentrationsstigninger og dels skal tilvejebringe ny vejledning om håndtering af almindeligt belastet overfladevand samt udledning fra renseanlæg og overløb. Ifølge ministeriet forventer arbejdsgrupperne at fremlægge sine resultater i hhv. foråret 2024 og medio 2024.

De nye vejledninger kan læses her:

Ny vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter - Miljøministeriet (mim.dk)
Ny vejledning om udledning af miljøfarlige stoffer - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Karen Sofie Gehl Hove

Advokat