Folketinget har 31. marts 2020 vedtaget et lovforslag, hvis formål er at give kommuner og regioner hjemmel til at understøtte leverandører under COVID-19-krisen. Vi ser nærmere på de regler, som bekendtgørelsen har fastsat.

Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 udstikker nye regler for, hvornår kommuner og regioner kan foretage forudbetalinger, og hvornår kommuner og regioner kan undlade at gøre misligholdelse gældende.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 1. april 2020, hvor den blev bekendtgjort i Lovtidende, og bekendtgørelsen ophæves igen 1. november 2020.

Reglerne

Med bekendtgørelsen får kommuner og regioner mulighed for at forudbetale leverancer til en værdi af 1 mio. kr. ekskl. moms eller derunder i vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter, hvis dette er hensigtsmæssigt. Muligheden gælder for leverancer, der skal finde sted inden den 1. juli 2020.

Kommuner og regioner skal ved godkendelse af fakturaer i forbindelse med leverancer, som forudbetales, jf. ovennævnte regel, alene føre kontrol med, at fakturaen er omfattet af § 1, og at der er overensstemmelse mellem bestillingen og fakturaen.

Derudover kan kommuner og regioner – når det er hensigtsmæssigt – undlade at anvende bestemmelser om misligholdelse i vare-, tjenesteydelses- samt bygge- og anlægskontrakter, i det omfang misligholdelsen kan henføres til COVID-19.

Dette gælder også for misligholdelse indtruffet inden bekendtgørelsens ikrafttræden.

Til sidst fremgår det af bekendtgørelsen, at i det omfang en kommune eller en region har fastsat forskrifter med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 42, stk. 7, 1. pkt., henholdsvis regionslovens § 29, jf. den kommunale styrelseslovs § 42, stk. 7, 1. pkt., vedrørende forretningsgangen inden for kasse- og regnskabsvæsenet, som afviger fra de beskrevne muligheder i bekendtgørelsen, kan sådanne forskrifter fraviges ved dispositioner omfattet af bekendtgørelsen.

Læs bekendtgørelsen fra Retsinformation her: Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19

Læs Hortens nyhed om lovforslaget her: Kommuner og regioner får samme beføjelser på indkøbs­området som staten

Webinar: Nye regler for kommunernes og regionernes indkøb

Se også et 30 minutters webinar, hvor partner Rikke Søgaard Berth og specialistadvokat Anne-Sophie Kämpf Svane giver perspektiv på de nye regler. Webinaret blev afholdt 3. april 2020.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner