Højesteret fastslog i en dom fra 7. december 2020, at administrationsgebyr for erhvervsaffald generelt er lovligt, men at der skulle have været givet fritagelse for betaling af gebyret i den konkrete sag.

Retssagen vedrørte et administrationsgebyr for erhvervsaffald opkrævet en virksomhed af Københavns Kommune i 2015.

Principiel dom

Sagen var principiel, fordi Østre Landsret ved den indankede dom var nået frem til, at det opkrævede gebyr ikke havde tilstrækkelig hjemmel i lov. Administrationsgebyret for erhvervsaffald har været opkrævet alle virksomheder i hele landet i perioden 2011-2018.

Højesteret var ikke enig med Østre Landsret i, at gebyret ikke havde tilstrækkelig hjemmel i lov. Højesteret udtalte, at det fulgte af de dagældende regler, at der udover gebyr for benyttelse af konkrete affaldsordninger også skulle fastsættes og opkræves et særskilt administrationsgebyr hos alle virksomheder, som ikke konkret var fritaget, og at denne gebyrpligt havde hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 48 om affaldsgebyrer. Højesteret afviste også virksomhedens synspunkter om, at gebyret reelt var en skat.

Selvom Højesteret på den baggrund fandt, at Københavns kommune som udgangspunkt havde haft hjemmel til at opkræve det pågældende gebyr, så fandt Højesteret, at det konkret var uberettiget, at Københavns Kommune havde meddelt den pågældende virksomhed afslag på fritagelse for betaling af gebyret.

Fritagelse for gebyr var opfyldt

Højesteret fandt således, at oplysningerne om virksomhedens marginale affaldsproduktion og det forhold, at virksomheden blev drevet fra ejer af virksomhedens egen bopæl med ejeren som eneste ansat, indebar, at betingelserne for fritagelse efter den dagældende affaldsbekendtgørelses § 60, stk. 4 var opfyldt, og at Københavns Kommune derfor burde have fritaget virksomheden fra gebyret.

Denne mulighed for fritagelse har i administrativ praksis og af daværende ressortmyndighed været betragtet som en mulighed, men ikke en pligt for kommunerne til at fritage virksomheder uden en egentlig affaldsproduktion fra betaling af gebyret. Dette var Højesteret ikke enig i.

Højesterets dom er afsagt med en 5-4 dissens, hvor Højesterets mindretal stemte for at frifinde Københavns Kommune med den begrundelse, at kommunens fritagelsespraksis generelt og konkret var lovlig.

Højesterets dom i sagen sætter et endeligt punktum for spørgsmålet om den generelle lovlighed af det nu afskaffede administrationsgebyr for erhvervsaffald.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)