Den 6. december 2019 afgjorde Østre Landsret hvilke anlægsudgifter, der ikke er omfattet af vejbidraget.

Efter spildevandsbetalingsloven § 2a, stk. 11, skal kommunen betale op til 8 % af udgifterne til kloakledningsanlæggene i vejbidrag til spildevandsselskabet. Vejbidraget indebærer, at offentlige veje, pladser og lignende bidrager til vedligeholdelsen af spildevandssystemet på samme måde som øvrigt tilsluttede brugere af de offentlige spildevandsanlæg.

I sagen for Østre Landsret var spørgsmålet, hvilke typer af anlæg der er omfattet af begrebet "kloakledningsanlæg" i § 2a, stk. 11, og dermed hvilke udgifter, der kunne indgå i beregningen af vejbidraget.

Spildevandsselskabet havde under sagen gjort gældende, at beregningsgrundlaget for kommunens vejbidragspligt omfattede alle typer af anlæg, herunder også anlæg, der ikke afleder vejvand, samt udgifter til spildevandsbehandling i rensningsanlæg. Grundet sagens principielle karakter var både DANVA og Kommunernes Landsforening indtrådt som biintervenienter på henholdsvis spildevandsselskabets og kommunens side.

Landsretten kom frem til, at navnlig forarbejderne til § 2a, stk. 11, udelukkede spildevandsselskabets og DANVAs fortolkning af bestemmelsen. Spildevandsselskabet kunne dermed ikke inkludere spildevandsanlæg, der ikke direkte afleder eller behandler vejvand i beregningen af det kommunale vejbidrag. Ligeledes kunne spildevandsselskabet ikke indregne "den del af udgifterne til de centrale renseanlæg, som håndterer regnvand".

Brancheorganisation utilfreds med dommen

Brancheorganisationen DANVA har bl.a. udtalt, at man ikke er enig i dommens juridiske præmisser, da det efter DANVAs opfattelse har været lovgivers hensigt, at alle udgifter til spildevandsanlæggene skal medtages i beregningen af vejbidraget. Herudover har DANVA kritiseret dommen for at være i modstrid med tidligere udmeldinger fra Energistyrelsen.

DANVA anbefaler derfor, at betalingsloven ændres, så den i videre omfang tilgodeser spildevandsselskaberne og forebygger fremtidige konflikter mellem kommunerne og forsyningsselskaberne.

Udgifter til spildevandsanlÆg efter dommen

Udgifter til spildevandsanlæg omfattet af vejbidraget omfatter efter Østre Landsrets dom:

  • Spildevandsledninger, der modtager vejvand
  • Opstuvningsbassiner, der modtager vejvand
  • Overløbsbygværker, der modtager vejvand
  • Decentrale renseanlæg, der har til formål at rense vejvand

kontakt

Henriette Soja

Partner

Line Markert

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat

Julie Brøndby Ørbeck

Advokatfuldmægtig