Den 16. juni 2020 blev der indgået en bred politisk aftale om en klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Formålet er at øge genanvendelse og nedbringe CO2-udledningen gennem øget sortering af affald til genanvendelse, reduktion af forbrændingskapaciteten og investering i nye genanvendelsesanlæg. 

Vi giver her et overblik over aftalens væsentligste elementer set med juridiske briller.

Aftalen indeholder følgende initiativer, der skal sikre øget genanvendelse og nedbringelse af CO2-udledningen:

Visioner for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Aftalen tager udgangspunkt i følgende visioner:

 • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
 • Udsortering af 80 % dansk plast fra forbrændingen i 2030.
 • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug. Det skal bl.a. ske ved, at Danmark får kvantitative reduktionsmål i forbindelse med fastsættelsen af sådanne mål i EU.

Øget og mere strømlinet affaldssortering

 • Mere affald skal sorteres mere ensartet.
 • Ens indsamling i alle kommuner af 10 typer af affald: Mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstil, drikke og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.
 • Fleksibilitet: Indsamlingen kan tilpasses de lokale forhold i forhold til boligtyper og valg af tekniske løsninger.
 • Det forventes, at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt vil skulle have maks. 2-4 spande med flere rum til de 10 forskellige affaldsfraktioner.


Mere genanvendelse af plastikaffald

 • Forskellige aktører vil blive pålagt krav, der vil øge genanvendelsen af plast.
 • Kommunerne: Krav om 60 % reel genanvendelse af indsamlet plastikaffald.
 • Restaurantbranchen: Forpligtende sektorsamarbejde om at reducere 50 % af visse take-away-emballager af plastik.
 • Landbrugssektoren: Udsorteringsmål for plast til genanvendelse er 50 % i 2025 og 80 % i 2030.
 • Byggesektoren: Udsorteringsmål for plast til genanvendelse er 25 % i 2025 og 75 % i 2030.
 • Producenter skal via et udvidet producentansvar få økonomisk incitament til at designe emballager, der kan genanvendes.En stærk genanvendelsessektor

 • Fokus på investering i genanvendelsesanlæg frem for i forbrændingskapacitet.
 • Krav om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering.
 • Kommunerne vil fortsat have ansvar for at sikre, at affaldet behandles og genanvendes i overensstemmelse med miljøkravene.
 • Overgangsperiode: Eksisterende kommunale genanvendelsesanlæg kan i fem år fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres. Reinvestering er ikke mulig, kun almindeligt vedligehold, og der kan ikke etableres nye kommunale genanvendelsesanlæg.
 • Efter fire år evalueres det, om der fortsat er behov for kommunal tilstedeværelse på markedet, og er der ikke væsentlige argumenter herfor, vil selskaberne skulle frasælges.
 • Der vil kunne gives dispensation fra forbuddet mod at investere eller reinvestere for enkelte fraktioner, hvis ingen private byder.
 • Fra 1. januar 2027 må de kommunale anlæg, der i dag har dispensation hertil, ikke længere behandle genanvendeligt erhvervsaffald.Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding

 • Der skal ske en kontrolleret mindskelse af forbrændingskapaciteten i Danmark, så den passer til de danske affaldsmængder.
 • Fastsættelse af et kapacitetsloft svarende til udviklingen i affaldsmængden, der forventes reduceret med 30 % i 2030 i forhold til i dag.
 • KL vil blive anmodet om at udarbejde en konkret plan for tilpasning af kapaciteten, bl.a. med:

  - økonomisk regulering, effektiviseringskrav og et uafhængigt økonomisk tilsyn med sektoren i Forsyningstilsynet,
  - selskabsopgørelse og beskatning af forbrændingsanlæg, og
  - en lukning af de miljømæssigt mindst optimale anlæg.
 • Hvis KL's plan, der skal foreligge senest 1. januar 2021, ikke lever op til kriterierne, vil der blive fremsat forslag til lov med en udbudsbaseret model for at reducere kapaciteten. Det vil heri blive sikret, at kommunerne fortsat skal have majoritetskontrol med de eksisterende forbrændingsanlæg.
 • Herudover skal affaldssektoren fremover leve op til Statens ejerskabspolitik, hvilket indebærer, at forretningsmæssige aktiviteter skal udskilles i selvstændige selskaber.Mindre affald og mere cirkulær økonomi

 • Der skal i højere grad omstilles fra en lineær til en cirkulær økonomi.
 • Bl.a. færre regler om frivillige tilbagetagningsordninger, krav til indretning af genbrugspladser om et "genbrugshjørne" (direkte genbrug) og krav om standardiserede nedrivningsplaner og kompetencekrav til selektiv nedrivning af byggerier.En energi- og klimaneutral vandsektor

 • Indførelse af grænseværdier for lattergasemissioner for større renseanlæg.
 • Indretning af den økonomiske regulering for at give incitament til genanvendelse af fosfor.
 • Yderligere tiltag for at fremme blødgøring (fjernelse af kalk) for at nedbringe fx vaskemaskiners og elkogeres energiforbrug og forøge deres levetid.
 • Undersøgelse af effekterne af konsolidering af sektoren ift. omkostninger, miljø- og klimaaftryk mv.

Yderligere initiativer frem mod en klimaneutral affaldssektor

 • Analyse af affaldsafgifterne.
 • Et arbejde for at se på mulighederne for at øge andelen af genanvendt plastik i nye produkter.
 • Drøftelse af tiltag for Carbon Capture Storage (CCS).
 • Etablering af et partnerskab, der skal understøtte brugen af nye teknologier og digitale løsninger.

Kontakt

Klavs Gravesen

Partner (L)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Rikke Søgaard Berth

Partner

Henriette Soja

Partner (H)