Klageprocesser fører ofte til væsentlige forsinkelser af nødvendige kystsikringsprojekter med stor usikkerhed for de grundejere, der ikke kan få beskyttet deres ejendom. En ny lovændring giver nu mulighed for at afskære klageadgang i kystsikringsprojekter. Hensynet er at sikre gennemførelsen af nødvendig kystsikring uden forsinkelse.

Lovændringen, der trådte i kraft 22. maj 2020, giver med ændringer af kystbeskyttelsesloven, planloven og miljøvurderingsloven kommunerne mulighed for i helt særlige tilfælde at søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter.

Indholdet af lovændringen

Lovændringen betyder, at den administrative klageadgang kan afskæres helt eller delvist af miljøministeren henholdsvis erhvervsministeren for afgørelser om kommunale fællesprojekter for kystbeskyttelse og for vedtagelse af kommune- og lokalplaner eller afgørelser om landzonetilladelser til kystbeskyttelsesprojekter.

Afskæringsreglen gælder også miljøvurderinger af disse projekter og planer.

Lovændringen betyder desuden, at en klage over afgørelse om ekspropriation efter kystbeskyttelsesloven ikke tillægges opsættende virkning, når afgørelsen om ekspropriation vedrører et kommunalt fællesprojekt, og miljøministeren har afskåret klage over kystbeskyttelsestilladelsen.

Det er dog udtrykkeligt angivet i forarbejderne til lovændringen, at klageadgangen mv. alene kan afskæres i forhold til projekter, hvor der foreligger særlige kvalificerede, samfundsmæssige hensyn, som vejer tungere end hensynet til, at berørte borgere kan klage over de afgørelser, der ligger til grund for projektet – med de retsgarantier, som er forbundet hermed.

I henhold til forarbejderne til lovændringen er det særligt ved kystbeskyttelsesprojekter, hvor en forsinkelse vil skabe betydelig usikkerhed for væsentlige private eller offentlige værdier, at muligheden for at afskære klageadgangen er tiltænkt at kunne finde anvendelse.

Betænkeligheder ved lovændringen

Lovændringen er til gavn for de borgere, hvis ejendomme akut har behov for kystbeskyttelse. Lovændringen er imidlertid også blevet kritiseret ud fra betragtninger om, at afskæring af klageadgangen er et brud med væsentlige retsgarantier.

Kritikken har også fokus på EU-lovgivningens effektive virkning, idet større kystbeskyttelsesprojekter ofte er underlagt krav om miljøvurdering og vurdering af påvirkninger på Natura 2000-områder og bilag IV-arter.

Lovforslagets betydning

Lovforslaget kan få betydning for fremdriften af en række kommende kystsikringsprojekter og kan muligvis også få betydning for allerede igangsatte projekter, som er bremset i forbindelse med klageprocesser over afgørelsesgrundlaget for projektet.

Blandt andet forventes det, at lovændringen kan få betydning for fremdriften i sagen om kystbeskyttelse til sikring mod oversvømmelser af Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommune.

Projektet med sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser har været indstillet siden Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse i foråret 2019 om ophævelse og hjemvisning på meddelelse af ny VVM-tilladelse til projektet, idet projektet efter nævnets vurdering var i strid med habitatdirektivet og -bekendtgørelsen.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)