Regeringen og KL er blevet enige om en aftale for kommunernes økonomi for 2021. Vi har udvalgt en række nedslagspunkter i økonomiaftalen, som er særligt relevante, når man ser på aftalen med de juridiske briller. 

Udbud: Sociale klausuler, fællesoffentlige indkøb og offentlig-privat samarbejde

Økonomiaftalen indeholder en række tiltag på udbudsretsområdet. Først og fremmest er regeringen og KL blevet enige om, at elever på erhvervsuddannelser skal have større sikkerhed for at få en læreplads, hvilket blandt andet kan sikres ved brug af sociale klausuler i udbud.

Herudover er regeringen og KL enige om at fortsætte samarbejdet om fællesoffentlige indkøb. Fællesoffentlige indkøb indebærer, at staten, regioner og kommuner samarbejder om at købe ind.

Endelig er regeringen og KL også enige om at understøtte offentlig-privat samarbejde om innovation og nye teknologiske løsninger. Det fremhæves, at der blandt andet er behov for at styrke kompetencerne i innovative indkøb og fleksible udbud, udvikle værktøjer og støtte med rådgivning i forhold til udbudsreglerne, hvilket skal udvikles i et samarbejde mellem erhvervslivet og den offentlige sektor.

Færre eksterne konsulenter og mere fleksible tværkommunale samarbejder

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal bestræbe sig på at nedbringe forbruget af eksterne konsulenter, og at flere opgaver i stedet skal løses af kommunernes egne medarbejdere. Formålet er dels at frigøre ressourcer dels og at udvikle og fastholde kompetencerne i den offentlige sektor.

Som led heri skal muligheden for en mere fleksibel organisering af tværkommunale samarbejder (igen) undersøges. Et tværkommunalt samarbejde er et samarbejde om opgaver på tværs af kommunegrænserne, fx på forsyningsområdet eller beredskabsområdet. I dag skal kommunale fællesskaber som udgangspunkt godkendes efter styrelseslovens § 60 – eller etableres efter § 60 a. Der er dog rum for at lave endnu mere fleksible ordninger, og Horten vil følge arbejdet nøje.

Tydeliggørelse af de juridiske rammer for sociale tilbud

Der har været en del mediefokus på de økonomiske rammer for indsatsen på herberger og kvindekrisecentre. Regeringen og KL er enige om blandt andet at se nærmere på samarbejdsaftalerne mellem kommunerne og de sociale tilbud. Samtidig skal det undersøges, om der kan fastsættes et loft over sociale tilbuds takster, ligesom det skal undersøges, om takstfastsættelsen kan gøres mere gennemsigtig. Disse initiativer følger blandt andet af regeringens planer om at sikre, at sociale tilbud ikke udtager overskud.

Dialog mellem kommunerne og Ankestyrelsen

Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser en høj andel af kommunernes afgørelser på det sociale område. Regeringen og KL er enige om, at dialogen mellem Ankestyrelsen og kommunerne skal styrkes – blandt andet i forhold til styrelsens principmeddelelser. Dialogen skal sikres gennem et underudvalg i Ankestyrelsens Dialogforum.

Nye hovedlove

Endelig fremgår det af økonomiaftalen, at regeringen vil præsentere følgende to nye hovedlove:

  • "Barnets Lov", der omhandler udsatte børn og unge, og
  • lov om helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner