Kommunerne og regionerne varetager en lang række opgaver, der er af afgørende betydning for borgerne. Nye tiltag, der skal sikre at kommunerne og regionerne kan udøve deres ledelse forsvarligt i lyset af COVID-19, er derfor trådt i kraft.

Social- og Indenrigsministeriet har med hjemmel i epidemiloven netop udstedt en bekendtgørelse, der frem til 1. juli 2020 giver mulighed for at fravige nogle af reglerne om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd.

Bekendtgørelsen har til formål at sikre, at kommunalbestyrelser og regionsråd kan afholde møder på en smitteforbyggende måde. Eksempelvis får borgmestre, regionsrådsformænd og udvalgsformænd hjemmel til at beslutte, at møder skal afholdes som video- eller telefonmøde, og at offentligheden ikke har adgang til møde i kommunalbestyrelse eller regionsråd. Der skal i sidstnævnte tilfælde så vidt muligt være andre foranstaltninger, der på anden vis sikrer offentlighed – eksempelvis via lyd- eller videotransmission.

Bekendtgørelsen rummer også mulighed for at fravige reglerne om mødeplaner og underskrift af beslutningsprotokoller. I relation til sidstnævnte er mødelederen forpligtet til på anden vis at sikre dokumentation for de beslutninger, der er truffet på mødet, og for hvem der er ansvarlige for beslutningerne.

Bekendtgørelsen giver tillige kommunalbestyrelsen eller regionsrådet mulighed for at vedtage et nødstyre i tilfælde af, at de øvrige fravigelser ikke er tilstrækkelige. Det indebærer mere præcist, at kommunalbestyrelsen eller regionsrådet efter begrundet forslag fra borgmesteren eller regionsrådsformanden kan beslutte, at økonomiudvalget, magistraten eller forretningsudvalget varetager ledelsen af kommunen. I så fald finder visse bestemmelser i bekendtgørelsen om kommunernes styring under krise eller krig (bekendtgørelse nr. 841 af 11. november 1997) anvendelse, blandt andet at næstformandens varetagelse af formandens opgaver ved dennes forfald er uden tidsbegrænsning.

Betingelser for fravigelser

Alle fravigelser, der sker under henvisning til bekendtgørelsen, kræver, at én af følgende er opfyldt:

  1. Fravigelse er nødvendig for at forebygge og inddæmme COVID-19 i Danmark.
  2. Fravigelse er påkrævet som følge af gældende tiltag mod at forebygge eller inddæmme udbredelsen af COVID-19 i Danmark, og de forpligtelser eller rettigheder, der fraviges, må anses for at være af mere underordnet betydning.
  3. Opfyldelse af lovgivningens forpligtelser og rettigheder er umulig eller uforholdsmæssigt vanskeligt som følge af tiltag, der har været nødvendige for at forebygge og inddæmme COVID-19 i Danmark.

Det vil kræve en konkret vurdering at tage stilling til, om en fravigelse er tilstrækkeligt begrundet i et af tilfældetyperne. Afgørelser og beslutninger efter bekendtgørelsen kan ikke påklages, men er omfattet af Ankestyrelsens og Social- og Indenrigsministeriets almindelige tilsyn.

Fravigelser under bekendtgørelsen skal desuden ske under iagttagelse af proportionalitetsprincippet, så blandt flere mulige løsninger bør der altid vælges den fravigelse, der er mindst indgribende.

Kommunalbestyrelsen, regionsrådet og det relevante udvalg skal underrettes om de beslutninger og afgørelser, som borgmesteren, regionsrådsformanden og udvalgsformanden træffer i henhold til bekendtgørelsen.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 23. marts 2020 og finder også anvendelse i forhold til § 60-fællesskaber.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat