Vestre Landsret har i en dom af 7. januar 2021 udtalt, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse, når ledninger anbringes ved ekspropriation. 

I forbindelse med opførelsen af havvindmølleparken Kriegers Flak var det nødvendigt for Energinet at etablere kabelanlæg på en række private ejendomme med henblik på at føre strøm fra havvindmøllerne i land med forbindelse til det danske elsystem.

Energinet indgik frivillige aftaler med de fleste af de berørte lodsejere om vilkårene for ledningsanlægget på deres ejendomme, men enkelte lodsejere var uenige i en del af deklarationsteksten, hvor det blev præciseret, at gæsteprincippet var fraveget, ligesom de ikke ville acceptere den tilbudte erstatning. Derfor ville de ikke indgå frivillige aftaler med Energinet.

Energinet valgte derfor at pålægge deklarationen ved ekspropriation med henblik på, at ledningsanlægget blev sikret med det, der af Energinet blev defineret som en "ubetinget tilstedeværelsesret", og således at der kunne tinglyses deklaration med den ønskede tekst om fravigelse af gæsteprincippet.

Sagen blev i første omgang indbragt for Ekspropriationskommissionen, der fandt, at Energinet lovligt kunne pålægge deklarationen ved ekspropriation, og herefter har sagen været behandlet af Taksationskommissionen i forhold til erstatningsfastsættelsen, der ligeledes gav Energinet medhold. Derfor valgte lodsejerne at indbringe sagen for Vestre Landsret med påstand om, at fravigelsen af gæsteprincippet i deklarationsteksten var ulovlig.

Landsrettens dom

Det fremgår indledningsvist af landsrettens dom, at "parterne er enige om, at Energinet – bortset fra vilkåret om fravigelse af gæsteprincippet – opfylder betingelserne for at ekspropriere med såkaldt fuld tilstedeværelsesret". Genstanden for rettens prøvelse var derfor begrænset til spørgsmålet om, hvorvidt ekspropriationen vedrørende fravigelse af gæsteprincippet under de nævnte omstændigheder var lovlig.

Herom udtalte landsretten, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse "i en situation som den foreliggende, hvor Lodsejerne ved ekspropriation med hjemmel i lov og med ret til fuldstændig erstatning er pålagt at stille deres arealer til rådighed for Energinets kabelføring og af sikkerhedsmæssige hensyn pålagt begrænsninger i deres rådighed over arealerne."

Landsretten fandt desuden, at deklarationens vilkår om frafald af gæsteprincippet reelt alene var en præcisering af den ret til "fuld tilstedeværelse", som der jo konkret var enighed om, at Energinet kunne ekspropriere til. Præciseringen var uden selvstændig retlig betydning og allerede som følge heraf ikke ulovlig.

Landsretten tog ikke stilling til spørgsmålet om erstatningsfastsættelsen.

Sagen er blevet indbragt for Højesteret af lodsejerne.

Hvad er gæsteprincippet?

Gæsteprincippet er betegnelsen for en udfyldende regel, der finder anvendelse i tilfælde, hvor der uden vederlag er givet tilladelse til at anbringe en ledning på en ejendom. Reglen indebærer, at ledningsejeren som "gæst" skal bekoste ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af arealejerens ændrede benyttelse af det areal, hvor ledningen er anbragt.

Læs mere om gæsteprincippet:
Hvornår skal ledningsejer fjerne ledninger på privat ejendom
Nye sager om ledningsejeres retsstilling

Video: Gæsteprincippet - på 7 minutter

Kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Tue Trier

Director, advokat (L)

Julie Brøndby Ørbeck

Advokat