Chikane af offentligt ansatte er fortsat et problem. Ofrene strækker sig fra ansatte i hjemmeplejen til byrådspolitikere. Straffelovens § 119 a beskytter offentlige ansatte mod chikane – også på internettet. 

Vi har fået tre nye landsretsdomme relateret til chikane. Den seneste praksis viser, at der skal en vis grovhed til, før et forhold er omfattet af straffelovens § 119 a. Dette er især tilfældet, hvis der er tale om en enkelt henvendelse eller fx et enkelt eller et begrænset antal opslag i en Facebook-gruppe. Derudover behandler den seneste retspraksis, hvordan straffen udmåles i førstegangstilfælde.

Hvor meget skal der til?

Dette spørgsmål blev behandlet i en dom fra Vestre Landsret 22. september 2021, hvor krænkende udtalelser i to Facebook-grupper om en socialrådgiver, der i udtalelserne blev nævnt ved navn, ikke var omfattet af straffelovens § 119 a. Tiltalte havde blandt andet skrevet, at socialrådgiveren valgte at »tage mit barn lige foran næsen på os med vold fra politiet«, at socialrådgiveren havde »kastet mit barn rundt som en slaskedukke«, og at socialrådgiveren »manipulerer med folk hvor hun kan«.

Enkeltstående eller et begrænset antal opslag i en generel gruppe på internettet er ikke omfattet af bestemmelsen, medmindre opslaget er af en vis grovhed. I nærværende tilfælde var opslaget ikke rettet mod socialrådgiveren, men den tiltaltes omgangskreds. Udtalelsen omhandlede hændelsesforløbet ved tvangsfjernelsen. Landsretten kom frem til, at dette ikke var af den fornødne grovhed, og at tiltalte ikke havde det fornødne fortsæt. Derfor frifandt landsretten tiltalte.

At en enkeltstående henvendelse som udgangspunkt kræver en vis grovhed ses ligeledes i en dom fra Vestre Landsret fra 1. december 2021, hvor tiltalte havde sendt en enkelt SMS til en politibetjent. Tiltalte havde i SMS'en skrevet: "Du er helt væk. Jeg håber og ber for, at du og din familie får corona i en grad som er uhelbredelig. Vi ses i hullet :)". Efter en samlet vurdering af omstændighederne, herunder at der kun var tale om en enkelt henvendelse til kriminalassistentens tjenestetelefon, blev tiltalte frifundet.

Straffen i førstegangstilfælde

Det følger af bemærkningerne til straffelovens § 119 a, at førstegangstilfælde straffes med en bøde på 10.000 kr.

Spørgsmålet blev behandlet i en dom fra Østre Landsret 1. juni 2021, hvor tiltalte på en borgmesters Facebook-profil blandt andet havde skrevet "Du er raaden i dit lille hoved, Socialistiske Nar" og "ufatteligt at politi og domstole ikke har arresteret dig og spærret dig inde paa en sikret afd". Derudover havde tiltalte senere på samme Facebook-profil kaldt borgmesteren "et lille ynkeligt pjok", "sinken" og "den lille lort".

Det følger af bemærkningerne til § 119 a, at når kontakten sker i en arbejdsmæssig sammenhæng, skal der mere til, før forholdet er omfattet af bestemmelsen. Dette skyldes blandt andet hensynet til ytringsfriheden. Landsretten kom frem til, at opslagene dog gik ud over det, der må tåles som led i en almindelig kritik fra borgerne.

Landsretten kom frem til, at der ikke i sagen forelå særlige omstændigheder, der kunne danne grundlag for at fravige udgangspunktet om en bøde på 10.000 kr. ved førstegangstilfælde.”

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Bo Juul Jensen

Advokat (L)