Energistyrelsen har sendt et lovforslag, som skal implementere planerne for organisering af genanvendelsessektoren, i høring. Lovforslaget er en del af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi af 16. juni 2020 indeholder blandt andet planer for ny organisering af genanvendelsessektoren med en større rolle for private aktører. Formålet er at fremme investeringer i nye genanvendelsesanlæg og udvikling af grønne løsninger inden for affaldsteknologi med henblik på eksport. Det nye lovforslag, der er sendt i høring, skal implementere denne del af aftalen. Fristen er 3. januar 2022.

Lovforslaget vil ændre miljøbeskyttelsesloven og lov om Forsyningstilsynet.

Høringsudkastet indeholder nye begrænsninger for kommunerne, som skal give plads til private aktører, herunder:

 • Udbudspligt for behandling af husholdningsaffald egnet til materialenyttiggørelse.
 • Forbud mod kommuners deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse.
 • Forbud mod kommuners etablering af affaldsordninger eller indsamling af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.
 • Overgangsordning for eksisterende anlæg til behandling af husholdningsaffald egnet til materialenyttiggørelse med krav om selskabsgørelse.
 • Mulighed for, at virksomheder kan benytte en privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald.

Høringsudkastet indeholder desuden regulering af:

 • Etablering af et område til direkte genbrug på genbrugspladser.
 • Et skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren.

Vi har gennemgået de enkelte elementer nærmere nedenfor.

Kommuner må ikke længere deltage i behandling af affald til materialenyttiggørelse

Forbuddet vil gælde fra 1. juli 2022. Lovforslaget indebærer, at kommuner skal udbyde sortering og behandling af affald til materialenyttiggørelse fra 1. juli 2023. Kommuner med eksisterende anlæg vil dog fortsat kunne deltage i genanvendelsesaktiviteter i en overgangsperiode på fem år, se nærmere herom nedenfor. Enkelte behandlinger eller affaldsfraktioner er udtrykkeligt undtaget. Desuden er der mulighed for dispensation.

Kommuner må fortsat:

 • Indsamle og transportere affald til materialenyttiggørelse.
 • Omlaste affald egnet til materialenyttiggørelse.
 • Behandle affald egnet til materialenyttiggørelse produceret på øer uden fast broforbindelse.
 • Behandle spildevand og jord, der er affald.
 • Behandle affald egnet til materialenyttiggørelse produceret af kommuners egne institutioner og virksomheder, fx kompostering af parkaffald og behandling af slagger fra forbrændingsanlæg, når der er fastsat regler herom ved bekendtgørelse.
 • Behandle farligt affald og affald egnet til forbrænding eller deponi.

Ifølge lovforslaget bliver det muligt for Forsyningstilsynet at dispensere fra forbuddet.

Lovbemærkningerne beskriver nærmere, hvornår det skal være muligt at opnå dispensation:

 • Dispensationsmuligheden omfatter alene behandling af husholdningsaffald egnet til materialenyttiggørelse, ikke erhvervsaffald.
 • Det vil kun være muligt at opnå dispensation til behandling af bestemte affaldsfraktioner.
 • Det er en betingelse, at kommunen forgæves har forsøgt at udbyde opgaven.
 • Der skal have været gennemført en indledende markedsundersøgelse.
 • Opgaven, der er givet dispensation til, skal være udskilt i et selvstændigt selskab, og levering skal ske på kommercielle vilkår.
 • Selskabet skal have private ejere, der er fundet gennem en udbudsproces.
 • Etablering af offentligt-privat selskab skal ske på grundlag af et genudbud af opgaven på samme vilkår, som kommunen udbød opgaven på i første udbudsprocedure.

Forsyningstilsynet vil kunne stille krav til dokumentation fra kommunerne for, at betingelserne for opnåelse af dispensation er opfyldt.

Kommuner må ikke indsamle erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse

Kommunerne må fortsat indsamle husholdningsaffald til materialenyttiggørelse. Lovforslaget fastsætter en slutdato for behandling af erhvervsaffald på de kommunale anlæg, der i dag har dispensation. Slutdatoen vil være 31. december 2027.

Der vil være visse undtagelser. Fx kan kommuner tilbyde virksomheder blandt bolig og erhverv at anvende indsamlingsordningerne for husholdninger. Kommuner vil også kunne indsamle affald fra egne institutioner og virksomheder.

Udbudspligt for behandling af husholdningsaffald egnet til materialenyttiggørelse

Kommuner skal udbyde samtlige opgaver med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse. Udbudspligten vil gælde fra 1. juli 2023. Der er som udgangspunkt ikke mulighed for dispensation fra fristen.

In-house reglen ophæves. Kommuner vil derfor ikke kunne vælge selv at varetage aktiviteten uden udbud, hverken inden for den kommunale driftsorganisation eller gennem et kommunalt ejet affaldsselskab.

Udbudspligten gælder kun for affald omfattet af forbuddet mod behandling af affald til materialenyttiggørelse. Er affaldet undtaget fra forbuddet, eller er der opnået dispensation, er der ikke udbudspligt.

Overgangsordning for eksisterende kommunale anlæg

Kommuner med eksisterende anlæg kan deltage i en overgangsordning. Høringsforslaget lægger op til, at kommunerne skal anmelde deltagelse i overgangsordningen senest 30. september 2022. Kommuner, der deltager i overgangsordningen, kan fortsat deltage i genanvendelsesaktiviteter i fem år, indtil 1. juli 2027.

Kommunerne må ikke foretage reinvesteringer i anlægget i overgangsperioden. Kun almindeligt vedligehold vil være tilladt. Dvs. udgifter, der anvendes til at sætte anlægget i samme tekniske stand, som det var i, da loven trådte i kraft. Desuden må der foretages investeringer for at efterleve krav i ny regulering, der er en forudsætning for fortsat drift af anlægget, fx miljøkrav.

Ved eksisterende anlæg forstås:

 • Anlæg idriftsat pr. 16. juni 2020.
 • Anlæg, hvori der er foretaget væsentlige irreversible investeringer pr. 16. juni 2020.

Det er alene investeringer i fysisk etablering af anlæg, der anses som irreversible investeringer. Fx afholdte omkostninger eller bindende aftaler om afholdelse af omkostninger til køb af hele eller dele af et anlæg eller aftaler om at opføre et anlæg. Investeringer i planlægning og projektering er ikke omfattet. Investeringer, som ikke direkte vedrører behandlingsanlægget, fx i andre anlæg, der har sammenhæng med behandlingsanlægget, kan ikke anses som irreversible investeringer.

Krav om selskabsgørelse af kommunale anlæg i overgangsperioden

I overgangsperioden skal kommunen udskille aktiviteten i et særskilt selskab (A/S eller ApS), hvori der ikke må udøves andre aktiviteter. Selskabet skal drives på kommercielle vilkår og vil være underlagt skattepligt. Formålet er at opnå formel og reel adskillelse af kommunens myndighedsopgaver og øvrige driftsopgaver.

Fristen for opfyldelse af udskillelseskravet er 1. januar 2024. Det forventes, at kommunerne, der deltager i ordningen, senest 31. marts 2024 skal anmelde, om aktiviteterne er blevet udskilt.

Virksomheder kan anvende privat aktør til indsamling af forbrændingsegnet affald

Virksomheders benyttelsespligt i forhold til kommunale indsamlingsordninger for forbrændingsegnet erhvervsaffald ophæves. Affaldsproducerende virksomheder vil således kunne benytte private indsamlingsordninger både for virksomhedens genanvendelige og forbrændingsegnede affald.

Kommunen vil stadig være forpligtet til at etablere en indsamlingsordning for forbrændingsegnet erhvervsaffald, men det er frivilligt for virksomhederne, om de vil benytte sig af den.

Genbrugsområder på genbrugspladser

Lovforslaget vil bemyndige ministeren til at fastsætte regler for genbrugsområder på genbrugspladser. Det forventes, at kommuner får pligt til at etablere sådanne områder og til at give private aktører mulighed for at overtage genstande, der er afleveret i genbrugsområder på genbrugspladser. De nærmere regler for, hvordan pladsen skal organiseres, og hvorledes private aktører skal udvælges mv., vil blive fastsat i en bekendtgørelse.

Skærpet økonomisk tilsyn med affaldssektoren

Affaldssektoren vil blive omfattet af lov om Forsyningstilsynet pr. 1. juli 2022. Tilsynet vil holde tilsyn med kapital 6 i miljøbeskyttelsesloven om affald. Herunder vil det fx holde tilsyn med, at hvile-i-sig-selv-reguleringen for de kommunale affaldsordninger bliver overholdt. Det forventes også, at Forsyningstilsynet vil holde tilsyn med vilkårene for deltagelse i overgangsordningen.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Renée van Naerssen

Advokat