Regeringen og KL har indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2022. Vi har udvalgt en række nedslagspunkter, der har særlig relevans i et juridisk perspektiv.

Kompensation for håndtering af covid-19

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aftalte kompensation for håndteringen af covid-19 i 2020 og 2021 dækker både offentlige og private velfærdstilbud.

Den tvivl, dette har givet anledning til fra tid til anden, er hermed afklaret.

Offentlig-privat samarbejde

Regeringen, KL og Danske Regioner vil etablere en enhed for offentlig-privat samarbejde. Formålet er at styrke offentlig-privat samarbejde om indkøb og udvikling af innovative løsninger til den offentlige sektor, der kan understøtte velfærd og grøn omstilling. Center for Offentlig Innovation (COI) og OPS-enheden vil i den forbindelse blive sammenlagt.

Grøn transport – ladestandere

Med henblik på at styrke den grønne transport er regeringen og KL enige om, at kommunerne i samarbejde med ladeoperatører kan udarbejde planer for områder i den enkelte kommune, der er egnede til at opsætte ladeinfrastruktur. Det skal ske ud fra hensyn til, hvor efterspørgslen forventes at være høj, hvilke ladestandere der efterspørges og særlige forhold ift. fx elnettet.

Grønne indkøb og FN's Verdensmål

De offentlige indkøb er et vigtigt værktøj til at understøtte den grønne omstilling. Regeringen og KL vil derfor igangsætte en række fælles initiativer, herunder fx at udarbejde fælles beregningsmodeller for klimaaftryk på indkøb, sikring af adgang til grønne indkøbsdata mv.

Regeringen og KL er desuden enige om at arbejde aktivt for FN's Verdensmål. De fleste kommuner arbejder allerede aktivt med at fremme økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed, og regeringen vil offentliggøre en ny handlingsplan for verdensmålene, der udarbejdes med inddragelse af bl.a. kommuner og erhvervsorganisationer.

Kommunalt tilsyn med de almene boligorganisationer

Regeringen og KL er enige om, at der er behov for et kommunalt tilsyn med den almene boligsektor. Parterne ønsker i den forbindelse, at kommunerne undersøger potentialet i frivillige samarbejder på tværs for at etablere faglige miljøer og styrke fagkompetencer i tilsynet med de almene boligorganisationer. De fælleskommunale samarbejder vil blive evalueret senest i maj 2023. Formålet hermed er videndeling med øvrige kommuner og at vurdere behovet for at øge indsatsen for at sikre et stærkt kommunalt tilsyn med den almene boligsektor.

Beskæftigelsesområdet

Covid-19 har givet behov for en række midlertidige ændringer og hensyn på beskæftigelsesområdet. På baggrund af erfaringerne i den forbindelse har kommunerne præsenteret et udspil til et Virtuelt Jobunivers. Som led i Nærhedsreformen vil regeringen og KL samle op på disse erfaringer for at sikre den fortsatte udvikling af den aktive beskæftigelsesindsats og støtte jobcentrenes mulighed for at bruge ressourcerne der, hvor de kommer flest ledige og virksomheder til gavn.

KL og regeringen er enige om, at der er potentiale for yderligere digitalisering af beskæftigelsesindsatsen. Parterne vil derfor arbejde for at styrke sammenhængen mellem løsninger på tværs af kommuner, A-kasser og staten for at sikre højere kvalitet i indsatsen og at forbedre brugeroplevelsen for borgere og virksomheder.

Finansiering på affaldsområdet

Regeringen er ved at få afdækket betydningen af EU's statsstøtteregler i forhold til affaldsforbrændingssektoren, herunder om eksisterende lån kan fortsætte til udløb. Det er særligt relevant i lyset af gennemførelsen af klimaplanen for en grøn affaldssektor.

Digitalisering

Danmark er helt i front, når det gælder offentlig digitalisering, og den offentlige sektor har de senere år investeret væsentligt i at fremtidssikre den digitale infrastruktur.

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at den offentlige sektor har et ansvar for at anvende data og ny teknologi, der kan bidrage til at forbedre den offentlige service. Parterne vil fortsætte det tætte fællesoffentlige samarbejde om digitalisering, herunder indgå en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi. Det vil ske på baggrund af anbefalinger fra det digitaliseringspartnerskab, som regeringen nedsatte i 2021.

Konsulentforbrug skal nedbringes

I økonomiaftalen for kommunerne for 2021 lød det, at kommunerne skulle nedbringe brugen af eksterne konsulenter. Kommunerne skal fortsat have fokus på dette og har i økonomiaftalen for 2022 sat det som mål, at kommunernes brug af konsulenter skal nedbringes yderligere.

Hos Horten arbejder vi allerede målrettet med at hjælpe kommunerne med dette – bl.a. ved at have fokus på at skære opgaverne til og at sikre, at den viden, vi bidrager med, forankres i den enkelte kommune.

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Bo Juul Jensen

Advokat (L)