Regeringen har netop fremsat et lovforslag, som stiller nye krav om måltal og politik for en mere ligelig kønssammensætning i ledelsen i den offentlige sektor. Med lovforslaget udbredes de krav, der pt. alene gælder for bestyrelser og kollektive ledelsesorganer i den offentlige sektor, til at omfatte stort set hele den offentlige sektor.

Knap 70 % af de ansatte i den offentlige sektor er kvinder. Andelen af kvindelige topchefer udgør 34 % i staten, 32 % i kommunerne og 27 % i regionerne. Lovforslaget er et led i at understøtte delmål 5.5 i FN's verdensmål om, at kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer i beslutningsprocesser inden for politik, økonomi og det offentlige liv.

Forvaltningen i kommuner og regioner bliver omfattet

Forpligtelsen til at opstille måltal for en ligelig kønssammensætning udvides til at omfatte langt hovedparten af den offentlige sektor. Således bliver kommuner, regioner og regionale sygehuse samt departementer, styrelser og statslige institutioner uden en bestyrelse omfattet. De største § 60-fællesskaber – dvs. de kommunale fællesskaber, som ikke er undtaget fra Ankestyrelsens godkendelse – omfattes også af forpligtelsen.

De nye krav vil omfatte offentlige institutioner mv. med 50 eller flere medarbejdere, og hvor de omfattede ledelsesniveauer består af mindst tre personer.

Udvidelsen omfatter ifølge lovforslaget ca. 95 statslige institutioner, 98 kommuner, 5 regioner, 28 regionale sygehuse samt ca. 30 § 60-fællesskaber.

Måltal for de øverste ledelsesniveauer

Forpligtelsen til at opstille måltal for en ligelig kønssammensætning kommer ifølge lovforslaget til at gælde de øverste ledelsesniveauer –hidtil har kun bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer været omfattet. Det indebærer, at forvaltningerne i de omfattede myndigheder og institutioner bliver omfattet.

De øverste ledelsesniveauer omfatter topledere (fx departementschefen eller kommunaldirektøren) og ledere af ledere (fx afdelingschefer i et departement eller forvaltningsdirektører i en kommune).

En mere ligelig kønssammensætning

Lovforslaget indebærer, at der for de omfattede organer og ledelsesniveauer bør tilstræbes en kønssammensætning, hvor det underrepræsenterede køn udgør mindst 40 %, hvilket anses som "en ligelig sammensætning". Består de øverste ledelsesniveauer af tre personer, anses en fordeling med 1/3 og 2/3 som ligelig.

Den enkelte institution skal vedtage mål og en politik for, hvordan der opnås en mere ligelig sammensætning. Der er ikke formkrav til en sådan politik. Det afgørende er, at den enkelte institution mv. gør en aktiv indsats for at øge andelen af de underrepræsenterede køn.

Offentlighed om udviklingen

Der vil blive etableret en hjemmeside, hvor måltal, politiker og udviklingen i kønssammensætningen kan følges. De omfattede institutioner vil være forpligtede til at indberette disse oplysninger.

Formålet er at øge offentligheden og skabe gennemsigtighed og synlighed om tallene.

Du kan læse hele lovforslaget her: Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat

Anne Louise Ellingsøe

Advokat