Den digitale tilbudsplatform for revisionsydelser, Ageras A/S, har overtrådt konkurrencereglerne ved at give revisorer, der afgav lave bud på opgaver, "estimerede markedspriser" og tilskynde dem til at hæve prisen. 

Ageras A/S ("Ageras") står bag den digitale platform Ageras.dk, som forbinder potentielle købere og udbydere af blandt andet revisionsydelser. Kunderne henvender sig til Ageras, som udarbejder en opgavebeskrivelse. Opgaven sendes i budrunde, og herefter modtager kunderne tre tilbud via platformen.

Konkurrencerådet har i afgørelse af 30. juni 2020 konkluderet, at Ageras har overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Den ulovlige aftale har haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem udbydere af revisions-, regnskabs- og bogføringsydelser.

Ageras' overtrædelse af konkurrencereglerne

De virksomheder, som sælger ydelser via Ageras.dk, betaler et månedligt gebyr og et procentvis servicegebyr for et vindende tilbud til Ageras.

Ageras har i forbindelse med udarbejdelsen af opgavebeskrivelserne fastsat en "estimeret markedspris" for opgaven på baggrund af Ageras' erfaringer med tidligere opgaver.

Hvis en udbyder afgav et tilbud, som var lavere end den "estimerede markedspris", blev udbyderen i et beskedvindue orienteret om den "estimerede markedspris", og at servicegebyret ville blive opgjort på baggrund af den "estimerende markedspris". Servicegebyret ville altså blive opgjort som en andel af Ageras' (højere) estimerede markedspris og ikke på baggrund af udbyderens tilbud.

Samtidig fik udbyderen mulighed for enten at justere sin pris eller afgive tilbuddet.

Hvis udbyderen valgte at justere sit tilbud, men buddet stadigvæk var under den "estimerede markedspris", fik udbyderen igen mulighed for at justere sin pris. Den proces gentog sig, indtil udbyderens pris oversteg Ageras' "estimerede markedspris", eller til udbyderen valgte at afgive sit tilbud alligevel.

Når tilbuddet efter justering var over "markedsprisen", blev servicegebyret beregnet på baggrund af det endelige tilbud, der ofte var identisk med "markedsprisen".

Processen kan illustreres på følgende måde:

Illustration af proccessen  med amrkedspriser og konkurrenceloven

Incitament til at hæve prisen

Det er Konkurrencerådets vurdering, at kombinationen af Ageras' gebyrmodel og udmeldingerne om den "estimerede markedspris" har haft til formål at påvirke priskonkurrencen mærkbart mellem udbyderne af revisionsydelser mv. Dermed har Ageras handlet i strid med konkurrencerettens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Ageras har yderligere overtrådt konkurrencereglerne ved at angive minimumspriser i visse opgaver. Angivelsen af minimumspriser, der oftest har været identiske med de "estimerede markedspriser", har ligesom gebyrmodellen svækket priskonkurrencen.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til politiet med henblik på en strafferetlig forfølgelse, når en eventuel ankesag er afsluttet. 

flere nyheder

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat